AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for Laksekart database

Navnerom: http://localhost/skjema/SOSI/Produktspesifikasjon/Laksekart-1.0

Viser treff 1 - 18 av 18

AnadromVandringshinder objekttype

Et vandringshinder kan være et hinder for en av artene, men kan samtidig være stopp for en annen art.


AnadromBestand objekttype

En bestand vil, nær sagt uten unntak, dekke flere elvestrekninger i et vassdrag. I tillegg kan bestanden finnes i flere vassdrag. En gitt elvestrekning kan ha én eller flere bestander.


AnadromUtløpspunkt objekttype

Utløpspunkt, som er grensen mellom elv og sjø, slik den er definert ihht lakse- og innlandsfiskloven. Myndighet til å fastsette denne grensen er delegert til kommunen. Grensen har kun betydning for offentligrettslige regler. Grensen skal merkes med skilting. Grensen er ikke avgjort i alle vassdrag.


AnadromForvaltningsregion objekttype

En forvaltningsregion er et område i sjø opprettet som tilnærming til bestandsrettet og mer differensiert regulering av sjølaksefiske. Det skilles mellom kystregioner og fjordregioner. Førstnevnte avgrenses ytterst av 12-milsgrensa (Norges økonomiske sone). Flere vassdrag kan ha utløp i forvaltningsregionen, men et vassdrag har utløp i kun én forvaltningsregion.


AnadromStrekning objekttype

Anadrom strekning er arealet av vassdraget som fører anadrome laksefisk. Hvor langt opp i vassdraget en art kan gå defineres av vandringsstopp. I det enkelte vassdrag fastsettes denne grensen av Fylkesmannen. Anadrom strekning for et vassdrag vil være definert som alle deler av vassdraget som fører en eller flere arter anadrome laksefisk.


AnadromeLaksefiskFelles objekttype

Fellesegenskaper for Laksekart


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Art kodeliste

Kodeliste for Art


HinderÅrsak kodeliste

Kodeliste for hinderaarsak. Årsak til vandringshinder


Regiontype kodeliste

Kodeliste for Regiontype


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


JaNei kodeliste

Kodeliste for JA/NEI


HinderType kodeliste

Kodeliste for hindertype