Søket gav 17 treff

Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0

Eier: Kartverket

gyldig

2.0.2


FKB-Arealbruk-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-Arealbruk. FKB-Arealbruk beskriver den fysiske bruken av et areal, f.eks. industriområder, campingplasser og parker. Datasettet er ikke heldekkende.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk 5.0\FKB-Arealbruk-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


FKB-Bane-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for FKB-Bane. Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\FKB-Bane-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


FKB-BygnAnlegg-5.0.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-BygnAnelgg. FKB-BygnAnlegg beskriver bygningsmessige anlegg som ikke er knyttet til bygninger eller veger. Dette inkluderer objekter som murer, gjerder, taubaner, kaier, moloer, tanker etc.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg 5.0\FKB-BygnAnlegg-5.0.1

Eier: Geovekst

gyldig

5.0.1


FKB-Bygning-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Bygning. FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0\FKB-Bygning-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


FKB-Ledning-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og vann- og avløpsanlegg. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter. FKB-Ledning versjon 5.0 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.6.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Fotogrammetrisk FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


FKB-Ledning-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og vann- og avløpsanlegg. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter. FKB-Ledning versjon 5.0 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.6.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\Punktsky FKB-Ledning 5.0\FKB-Ledning-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


FKB-Lufthavn-5.0 produktspesifikasjon

datamodell for FKB-Lufthavn 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0\FKB-Lufthavn-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


FKB-Naturinfo-5.0 produktspesifikasjon

UML-datamodell for FKB-Naturinfo

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0\FKB-Naturinfo-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen produktspesifikasjon

datamodell som beskriver skyteanlegg og skytebaner i register hos Det frivillige Skyttervesen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen

Eier: Kartverket

gyldig

20190301


Test produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Test

Eier: Norsk Vann

gyldig

1.0


FKB-TraktorvegSti-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-TraktorvegSti. FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjer for traktorveger, stier og tritrapp, vegsperringer langs aktuelle senterlinjer samt et utvalg av tilhørende informasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.1


Generelle typer 5.0 produktspesifikasjon

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

gyldig

5.0.0


FKB-Veg-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Veg. FKB-Veg inneholder detaljert informasjon om veganlegg og tilhørende objekter. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer veger for kjørende, syklende og gående, i tillegg et utvalg av tilhørende objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0

Eier: Geovekst

gyldig

5.0


Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0 produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema som inneholder modellen for en leveranse av Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign. Modellen er basert på "grunnmodeller" fra OGC/LandInfra og fra GML, se pakkeavhengighets-diagram. Disse modell-elementene knyttes sammen ved realisering i GML. Modellen bruker også datatyper som er definert i et applikasjonskjema som er felles for Vegdesign og Beregnet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0

Eier: BA-nettverk

gyldig

1.0


Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0 produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Vegkropp_Prosjektert_Beregnet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0

Eier: BA-nettverk

gyldig

1.0


Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0 produktspesifikasjon

applikasjonskjema for modellelementer som er felles for de to andre appliksjonsskjemaene i Vegkropp_Prosjektert

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0

Eier: BA-nettverk

gyldig

1.0