FKB-TraktorvegSti-5.0

Geovekst gyldig 5.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-TraktorvegSti. FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjer for traktorveger, stier og tritrapp, vegsperringer langs aktuelle senterlinjer samt et utvalg av tilhørende informasjon.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/registreringsinstruks/FKB-TraktorvegSti/5.1/Fotogrammetrisk_2024-01-01

Viser treff 1 - 20 av 20

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0\FKB-TraktorvegSti-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0


Veglenke objekttype

Objekttype som representerer alle senterlinjelenker i FKB-TraktorvegSti.


Vegsperring objekttype

Objekttype som representerer fysisk sperring langs traktorveg eller sti.


Vegsystemreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegsystemreferanse


Vegsystem datatype

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.


Vegstrekning datatype

deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning


Veglenkeadresse datatype

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.


Typeveg kodeliste

kodeliste typeveger som brukes i FKB-TraktorvegSti 5.0


KlasseLandbruksveg kodeliste

kodeliste for klasser av landbruksveger. Benyttes kun for veger definert som landbruksveger.


Vegfase kodeliste

angivelse av vegens "fase i livet"


Rutemerking kodeliste

brukes for å angi om en sti eller løype er markert for å vise retning, i samsvar med Nasjonal database for turruter og i henhold til Merkehåndboka.


Kommunenummer kodeliste

Kodeliste for nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer.


EierVegsperring kodeliste

kodeliste for eier og forvaltningsansvar for vegsperring


FunksjonVegsperring kodeliste

kodeliste for funksjon av vegsperring


Vegkategori kodeliste

angivelse av vegens kategori/eierskap


TypeVegsperring kodeliste

kodeliste for type vegsperring