Søket gav 30 treff

Ankringsforhold produktspesifikasjon

Datamodell for Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Bunnfellingsområder produktspesifikasjon

Datamodell for Bunnfellingsområder. Datasettet viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Bunnsedimenter dannelse produktspesifikasjon

viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.1


Gravbarhet produktspesifikasjon

Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Grunn gass produktspesifikasjon

Datamodell for Grunn gass. Datasettet er en samling av landformer og fenomener i og på havbunnen forårsaket av naturgass i havbunnen. Grunn gass kan stamme både fra sedimentære bergarter og overliggende sedimenter. Typiske landformer er pockmark og diapirer, men grunn gass kan også vises som sterke reflektorer (bright spots) eller gassblanking på seismiske profiler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Grunnvannsborehull produktspesifikasjon

oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm) og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Bunnsedimenter kornstørrelse produktspesifikasjon

viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.1


Løsmasser produktspesifikasjon

Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

3.0


Marin grense produktspesifikasjon

og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land. ">Marin grense angir det høyeste nivå som havet nådde etter siste istid. Dette vil avhenge av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.1


Marine landskap produktspesifikasjon

Viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landskap

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Mineralressurser produktspesifikasjon

oversikt over landets forekomster av mineralske ressurser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

2.0


Mineralressurser-3.0 produktspesifikasjon

beskriver tre forskjellige mineralske råstofftyper: industrimineral, naturstein og metaller (malm)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

3.0


Mulig marin leire produktspesifikasjon

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.1


Grus og pukk produktspesifikasjon

gir oversikt over landets sand- og grusforekomster

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

3.0


Radon aktsomhetsområder produktspesifikasjon

nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.1


Marine sedimentasjonsmiljø produktspesifikasjon

gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Bakkegeofysikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bakkegeofysikk

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Brønnboringer produktspesifikasjon

oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Brønnboringer

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Grunnundersøkelser produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser forenklet versjon. Dette skal være likt med den komplette men kun med de deler som er med for en leveranse fokusert på de geografiske objektene og uten all måledata/rådata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Grunnundersøkelser produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0