Mineralressurser-3.0

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: beskriver tre forskjellige mineralske råstofftyper: industrimineral, naturstein og metaller (malm)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Mineralressurser/3.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A9DCBFBA_D001_48f2_A9CE_69FB9821B8D3

Viser treff 1 - 30 av 30NatursteinForekomst objekttype

Et punkt med et arealfestet område (polygon) der det finnes en dokumentert eller estimert ressurs, som antas å være økonomisk interessant og som enten er eller kan være utnyttbare i fremtida for natursteinsformål. En natursteinforekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. For forekomster under bakken vil arealet definere projeksjon til overflaten. --Definition-- A volume of naturally occurring rocks used for natural stone purposes, usually of economic value.


MalmForekomst objekttype

Et punkt med et arealfestet område (polygon) der det finnes en dokumentert eller estimert ressurs av metallholdige mineraler og bergarter (malm), som antas å være økonomisk interessant og som enten er eller kan være utnyttbare i fremtida. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. For forekomster under bakken vil arealet definere projeksjon til overflaten. --Definition-- A mass of naturally occurring mineral material, e.g. metal ores, usually of economic value, without regard to mode of origin. Accumulations of coal and petroleum may or may not be included.


MalmProspekt objekttype

Et punkt med et arealfestet område (polygon) med høy sannsynlighet for funn av lite, eller hittil ikke dokumenterte, økonomisk interessante mineralressurser av metalliske elementer hvor ytterligere ressursgeologiske undersøkelser anbefales. --Definition-- An area that is a potential site of ore deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.


MineralRegistrering objekttype

registrering av en mineralansamling (opphopning, konsentrering) i naturen. -- Definition -- A mineral accumulation in the lithosphere.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


NatursteinRegistrering objekttype

Et punkt med eller uten et arealfestet område (polygon) der det er observert og/eller analysert bergarter til natursteinsformål. Kan inneholde lite eller mye informasjon og kan også inkludere gamle skjerp og nedlagte steinbrudd. --Definition-- Any natural stone in any concentration.


NatursteinProspekt objekttype

Et punkt med et arealfestet område (polygon) med høy sannsynlighet for funn av lite, eller hittil ikke dokumenterte, økonomisk interessante mineralressurser til natursteinsformål hvor ytterligere ressursgeologiske undersøkelser anbefales. --Definition-- An area that is a potential site of natural stone deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.


NatursteinProvins objekttype

Et geologisk avgrenset område (polygon) der det finnes forhøyete muligheter for funn av angitte mineralressurser til natursteinsfområl. En natursteinprovins kan omkranse en eller flere forekomster, prospekter og registreringer. --Definition-- Geologic provinces classified by natural stone resources.


MalmProvins objekttype

Et geologisk avgrenset område (polygon) der det finnes forhøyete muligheter for funn av angitte mineralressurser med metallisk innhold. En malmprovins kan omkranse en eller flere forekomster, prospekter og registreringer. --Definition-- Geologic provinces classified by metallic resources.


IndustrimineralProspekt objekttype

Et punkt med et arealfestet område (polygon) med høy sannsynlighet for funn av lite, eller hittil ikke dokumenterte, økonomisk interessante mineralressurser til industrimineralformål hvor ytterligere ressursgeologiske undersøkelser anbefales. --Definition-- An area that is a potential site of industrial mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.


IndustrimineralProvins objekttype

Et geologisk avgrenset område (polygon) der det finnes forhøyete muligheter for funn av angitte mineralressurser til industrimineralformål. En mineralprovins kan omkranse en eller flere forekomster, prospekter og registreringer. --Definition-- Geologic provinces classified by industrial mineral resources.


MalmRegistrering objekttype

Et punkt med eller uten et arealfestet område (polygon) der det er observert og/eller analysert forhøyete verdier av utvinnbare metallholdige mineraler (malmer). Kan inneholde lite eller mye informasjon og kan også inkludere gamle skjerp og nedlagte gruver og massetak. --Definition-- Any concentration of metals of possible economic interest found in bedrock or as float.


IndustrimineralRegistrering objekttype

Et punkt med eller uten et arealfestet område (polygon) der det er observert og/eller analysert forhøyete verdier av utvinnbare mineraler og bergarter til industrimineralformål. Kan inneholde lite eller mye informasjon og kan også inkludere gamle skjerp og nedlagte gruver og massetak. --Definition-- Any industrial mineral in any concentration found in bedrock or as float.


IndustrimineralForekomst objekttype

Et punkt med et arealfestet område (polygon) der det finnes en dokumentert eller estimert ressurs av industrimineraler og -bergarter, som antas å være økonomisk interessant og som enten er eller kan være utnyttbare i fremtida. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. For forekomster under bakken vil arealet definere projeksjon til overflaten. --Definition-- A mass of naturally occurring industrial minerals and rocks, usually of economic value, without regard to mode of origin.


FellesegenskapRåstoff objekttype

fellesegenskaper for natursteinforekomster, industrimineralforekomster og malmforekomster


FellesegenskaperMineralressurser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


TypeRastoffVirksomhet kodeliste

angir type på eventuell aktivitet


RåstoffBetydning kodeliste

En mineralforekomsts antatte betydning for fremtidig verdiskaping, i forhold til lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivå. Kodelisten finnes ikke i INSPIRE-spesifikasjonen, men er en tilpasning til begrepsbruk i norsk lovverk (PBL §5.4 og KU-forskrift §10), KMDs nasjonale forventninger (2019-2023), og fra europeiske spesifikasjoner i Raw Materials Initiative.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MineralRegistreringType kodeliste

Klassifisering av objekter i henhold til tilgjengelig kunnskapsnivå -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.


RessursType kodeliste

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCodeValue -- Definition -- Values indicating the type of commodity. -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.


SluttbrukPotensial kodeliste

bruksområde for type mineralressurs -- Definition -- Values indicating the end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material etc.