Grunnvannsborehull

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm) og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/GrunnvannBorehull/1.0/

Viser treff 1 - 28 av 28

LGNBrønn objekttype

brønn som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)


GrunnvannBorehull objekttype

ett enkelt fysisk punkt der det er foretatt en boring i forbindelse med bruk eller undersøkelse av grunnvannet eller dets egenskaper, herunder alle energiboringer (til uttak av grunnvarme), boringer etter grunnvann, overvåkningsbrønner og sonderboringer som er motivert i undersøkelse av grunnvann eller potensiale for grunnvannsuttak. Geotekniske boringer inngår ikke.


EnergiBrønn objekttype

Grunnvannborehull som helt eller delvis er dedikert for uttak eller deponering av grunnvarme, enten gjennom kollektorslanger eller pumping av grunnvann hvis temperatur benyttes til oppvarming eller avkjøling.


GrunnvannOppkomme objekttype

forekomst av oppkomme/kilde/ naturlig utstrømmende grunnvann


Sonderboring objekttype

undersøkelsesboring benyttet til å karakterisere løsmassenes egenskaper, vanligvis for å estimere om massene er grove og velsorterte nok til å kunne levere grunnvann til vannforsyning. Før ca år 2000 var håndholdt borutstyr vanligst, etter hvert mer vanlig med utstyr tilsvarende det som benyttes under geotekniske boringer.


FellesegenskaperGrunnvannBorehull objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


LGNGrunnvannOppkomme objekttype

forekomst av oppkomme/ naturlig utstrømmende grunnvann som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)


BrønnPark objekttype

anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs definisjon av "Brønnpark".


LGNOmrådeRefPkt objekttype

cirka plassert senterpunkt i lokalt "LGN-område" bestående av en eller flere brønner/oppkommer som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)


GrunnvannBrønn objekttype

Boret brønn for uttak av grunnvann til vannforsyning


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


OppkomFareForurensing kodeliste

inndeler forurensningsfaren for oppkommet til liten/middels/stor


BrønnBrukOmfangType kodeliste

underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.)


KapasitetØkningType kodeliste

beskriver om brønnen er sprengt eller trykket for å øke kapasiteten


OppkomTypeForurensing kodeliste

definerer om eventuell forurensningsfare stammer fra bebyggelse, industri, jordbruk etc


OppkomBruk kodeliste

overordnet bruksområde for naturlig oppkomme (kilde)


BrønnHelningType kodeliste

hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling)


GeolMediumType kodeliste

definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse).


KapasitetMålemetode kodeliste

beskriver målemetode brukt for å måle brønnens kapasitet (vanngiverevne). Hvis brønnen senere er trykket eller sprengt for å øke kapasiteten, oppgis her den målemetoden som er brukt FØR denne kapasitetsøkningen.


BrønnparkKollVæske kodeliste

beskriver type kollektorvæske (Metanol osv)


OppkomBeskyttelse kodeliste

beskriver hvordan oppkommet evt er beskyttet (drenering, gjerde, overbygg)


ForingsrørMaterialType kodeliste

foringsrørets materialtype


OppkomUtforming kodeliste

beskriver om oppkomme er naturlig uten inngrep, eller lagt i rør/kum


AkviferType kodeliste

beskriver akvifertype i LGN-området.