Marin grense

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Marin grense angir det høyeste nivå som havet nådde etter siste istid. Dette vil avhenge av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarinGrense/1.1

Viser treff 1 - 20 av 20


FellesegenskaperMarinGrensePkt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskaperMarinGrenseFlate objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


MarinGrense objekttype

høyeste havnivå etter siste istid


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


Temakartavgrensning objekttype

avgrensningslinje for et temakart


MarinGrensePkt objekttype

punktobservasjon for marin grense


MarinGrenseFlate objekttype

områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense


FellesegenskaperMarinGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MarinGrenseType kodeliste

type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på


AnnetKvTema kodeliste

andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over-/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov


MarinGrenseRegType kodeliste

høyeste havnivå etter siste istid


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based