Radon aktsomhetsområder

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/RadonAktsomhet/1.1

Viser treff 1 - 6 av 6FelleskomponenterRadonAktsomhet objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


RadonAktsomhet objekttype

graden av aktsomhet for forhøyede konsentrasjoner av radongass i bygninger. Klassifiseringen er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. Dette gir kommunene et grunnlag for en første vurdering av radonfare. I områder med høy eller særlig høy aktsomhet bør kommunen undersøke om det er behov for å følge opp radonproblematikken i henhold til Plan og bygningsloven og Folkehelseloven med forskrifter.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt


AktsomhetGrad kodeliste

viser hvilke områder som trolig er mer radonutsatt enn andre, basert på geologi (berggrunn- og løsmasser) og inneluftsmålinger av radon.