Grus og pukk

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: gir oversikt over landets sand- og grusforekomster

Navnerom: http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/GrusPukk/3.0/

Viser treff 1 - 22 av 22

GrusPukkObservasjonOgUttak pakke

lokaliteter som har tilknytning til ressursen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkObservasjonOgUttak

Gyldig

3.0


GrusPukkOmråder pakke

den overordnede avgrensningen av ressursen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkOmråder

Gyldig

3.0


GrusPukkRegistreringer pakke

den detaljerte avgrensningen av ressursen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\GrusPukkRegistreringer

Gyldig

3.0


Spesielle pakke

andre objekttyper som har tilknytning til ressursen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk\Spesielle

Gyldig

3.0
GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


FelleskomponenterGrusPukk objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


TypeRastoffVirksomhet kodeliste

angir type/status på eventuell aktivitet


RastoffBetydning kodeliste

hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres


AvfallType kodeliste

beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde)


DriftMetode kodeliste

angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten


DriftForhold kodeliste

angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering


MineralRegistreringType kodeliste

hvilken type mineralforekomst dette er i en økonomisk betraktning -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MaterialType kodeliste

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).