Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_F61F0105_D094_48fe_B7E3_783E67DE32BC;Hoveddiagram;;diagram;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_7978EF5E_EBCC_45b4_8B58_BCEB28BD31E7;Kodelister og datatyper;;diagram;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;NaturtypeUtvalgt;Utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_95DC8384_B7A9_4568_B865_59467554E79D;Fellesegenskaper_Naturtype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_EFAA6BD6_F3D0_4243_8D5A_4D9D42CF6A83;NaturtypeUtvalgtGrense;Aavgrensning av en naturtypelokalitet;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_E7CD09EF_3144_4648_8BAE_3558F2E55425;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_2FAAA34A_1CE9_40d9_9FAB_8F0B12C0530A;Lokalitetskvalitet;Samet økologisk kvalitet for en lokalitet;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_4595761B_6A45_458f_9159_86F6CB4B4CFA;JaNei;erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_4901DEF5_5BE8_45c7_B891_38A045A31067;BmVerdi;Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_61451132_5777_4c66_9C66_085989D07491;NaturmangfoldVurdering;Samlet vurdering av lokalitetens naturmangfold;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_68657F13_27E3_4f87_9D14_3DE50366D2E8;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_A81369E8_2DEB_4e6b_8FE9_A51DDD9E080B;TilstandVurdering;Samlet økologisk tilstand for en lokalitet;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_D71E7B50_F2C9_4807_8B2D_A6779C57697F;UtvalgtNaturtype;navn på utvalgt naturtype som lokaliteten tilhører;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_F5827062_250C_40ef_B395_7A59166CB911;Nøyaktighetsklasse;4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;faktaark;Lenke til faktaark for utvalgt naturtype;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;faktaarkOpphav;Lenke til standardisert faktaark for lokaliteten i opphavsdatasettet;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;lokalitetskvalitet;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;naturmangfold;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;område;Objektets utstrekning. ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;områdenavn;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;registreringsdato;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;tilstand;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;utvalgtNaturtype;Angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_94E3D192_A892_49e7_BEAC_D79E9053CCE4;verdi;Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007.;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgt EAID_95DC8384_B7A9_4568_B865_59467554E79D;datafangstdato;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_95DC8384_B7A9_4568_B865_59467554E79D;identifikasjon;objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_95DC8384_B7A9_4568_B865_59467554E79D;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_95DC8384_B7A9_4568_B865_59467554E79D;nøyaktighetsklasse;Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier).;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_95DC8384_B7A9_4568_B865_59467554E79D;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. Angir her hvilket datasett som er opphav: Naturtyper - DN_håndbok 13 eller Naturtyper - Miljødirektoratets instruks ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_E7CD09EF_3144_4648_8BAE_3558F2E55425;lokalId;Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturtyper får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen BM00001245.;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Identifikasjon EAID_E7CD09EF_3144_4648_8BAE_3558F2E55425;navnerom;Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\Identifikasjon EAID_EFAA6BD6_F3D0_4243_8D5A_4D9D42CF6A83;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0\NaturtypeUtvalgtGrense