NaturtypeUtvalgt

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

Utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
faktaark Lenke til faktaark for utvalgt naturtype CharacterString 1..1
faktaarkOpphav Lenke til standardisert faktaark for lokaliteten i opphavsdatasettet CharacterString 1..1
lokalitetskvalitet Lokalitetskvalitet (kodeliste) 0..1
naturmangfold NaturmangfoldVurdering (kodeliste) 0..1
område Objektets utstrekning. Flate 1..1
områdenavn CharacterString 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
tilstand TilstandVurdering (kodeliste) 0..1
utvalgtNaturtype Angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder UtvalgtNaturtype (kodeliste) 0..1
verdi Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007. BmVerdi (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper_Naturtype
datafangstdato DateTime 0..1
identifikasjon objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002 Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturtyper får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen BM00001245. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier). Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. Angir her hvilket datasett som er opphav: Naturtyper - DN_håndbok 13 eller Naturtyper - Miljødirektoratets instruks CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 0..*
Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
FAKTAARK CharacterString 100 1..1
FAKTAARKOPPHAV CharacterString 100 1..1
Lokalitetskvalitet 0..1
NaturmangfoldVurdering 0..1
Flate Flate 1..1
OMRÅDENAVN CharacterString 100 1..1
REGISTRERINGSDATO DateTime 1..1
TilstandVurdering 0..1
UTVALGTNATURTYPE UtvalgtNaturtype 3 0..1
BMVERDI BmVerdi 1 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
kommune Kommunenummer (kodeliste)
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse (kodeliste)
opphav CharacterString
faktaark CharacterString
faktaarkOpphav CharacterString
lokalitetskvalitet Lokalitetskvalitet
naturmangfold NaturmangfoldVurdering
område Flate extent
områdenavn CharacterString
registreringsdato DateTime
tilstand TilstandVurdering
utvalgtNaturtype UtvalgtNaturtype
verdi BmVerdi

Vis NaturtypeUtvalgt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Lokalitetskvalitet 0 ..1
NaturmangfoldVurdering 0 ..1
Flate 1 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1
TilstandVurdering 0 ..1
UtvalgtNaturtype 0 ..1
BmVerdi 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning NaturtypeUtvalgtGrense 0..* NaturtypeUtvalgt 1..2
arv subtype NaturtypeUtvalgt supertype Fellesegenskaper_Naturtype