BmVerdi BMVERDI

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007
Navn Beskrivelse Kodeverdi
lokaltViktig C
sværtViktig A
viktig B
Lokalt viktigC
Svært viktigA
ViktigB
Verdi Navn Beskrivelse
C lokaltViktig
A sværtViktig
B viktig
Name Description Code value
lokaltViktig
sværtViktig
viktig

Vis BmVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1