Storulykkeanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20170303

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Storulykkeanlegg er alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (FOR-2016-06-03-569)

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjoner/Storulykkeanlegg/20170303

Dokumentasjon: https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap/storulykkeanlegg

Viser treff 1 - 10 av 10

GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Storulykkeanlegg objekttype

Anlegg som omfattes av storulykke­forskriften (FOR-2016-06-03-569) Anlegg/virksomhet der farlige kjemikalier forekommer i mengder større enn grenseverdiene angitt i forskriften


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


StofftypeSU kodeliste

grov angivelse av type stoff på storulykkeanlegg


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ParagrafSU enumeration

Hvilken paragraf i storulykkeforskriften (SU) som anlegget faller inn under. Dette er definert i §3. Det stilles strengere krav til §9-anlegg enn til §6-anlegg: §6-anlegg er meldepliktig §9-anlegg er sikkerhetsrapportpliktig