Storulykkeanlegg

objekttype

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

Anlegg som omfattes av storulykke­forskriften (FOR-2016-06-03-569) Anlegg/virksomhet der farlige kjemikalier forekommer i mengder større enn grenseverdiene angitt i forskriften
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Anlegget stedfestet som et punkt Punkt 1..1
storulykkeId Referansenummer til anlegget. Brukes ved kontakt med DSB om anlegget. Integer 0..1
anleggsidentifikasjon anleggsnummer i DSBs database Integer 0..1
anleggsnavn anleggets navn CharacterString 1..1
paragraf Hvilken paragraf i storulykkeforskriften (SU) som anlegget faller inn under. Dette er definert i §3. Det stilles strengere krav til §9-anlegg enn til §6-anlegg: §6-anlegg er meldepliktig §9-anlegg er sikkerhetsrapportpliktig ParagrafSU (enumeration) 0..1
- 6 meldepliktig anlegg ihht paragraf 6 i storulykkeforskriften 1..1
- 9 sikkerhetsrapportpliktig anlegg ihht. paragraf 9 i storulykkeforskriften 1..1
stofftypeSU grov angivelse av type stoff på storulykkeanlegget StofftypeSU (kodeliste) 0..1
merknad Eventuelle merknader om anlegget CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaper
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Punkt 1..1
STORULYKKEID Integer 6 0..1
ANLEGGSIDENTIFIKASJON Integer 6 0..1
ANLEGGSNAVN CharacterString 80 1..1
PARAGRAF ParagrafSU 1 0..1
STOFFTYPESU StofftypeSU 11 0..1
MERKNAD CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
opphav CharacterString
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
posisjon Punkt
storulykkeId Integer
anleggsidentifikasjon Integer
anleggsnavn CharacterString
paragraf ParagrafSU
stofftypeSU StofftypeSU
merknad CharacterString

Vis Storulykkeanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 1 ..1
ParagrafSU 0 ..1
StofftypeSU 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Storulykkeanlegg supertype GenerelleEgenskaper