Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_21AD2EB4_847D_418d_9FDE_FB311831338E;Hoveddiagram Storulykkeanlegg;;diagram;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_AFD89356_44B4_4c93_9923_4DE815B68946;Realisering av storulykkeanlegg;;diagram;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_80EE6D80_3690_4480_989C_323BF50F3491;Pakkerealisering storulykkeanlegg;;diagram;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_1D06778B_6AB6_45b8_B9E8_8DA0B095C54D;Realisering fra SOSI-del 1;;diagram;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;Storulykkeanlegg;Anlegg som omfattes av storulykke­forskriften (FOR-2016-06-03-569) Anlegg/virksomhet der farlige kjemikalier forekommer i mengder større enn grenseverdiene angitt i forskriften;objekttype;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_1CF80073_7D0A_45f2_A272_51676FA35FBA;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_0C82398A_532B_4bbc_B174_0F1183E1151D;StofftypeSU;grov angivelse av type stoff på storulykkeanlegg;kodeliste;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_83A62837_FDEB_4c57_8661_B764B8D61DBC;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg EAID_1CF80073_7D0A_45f2_A272_51676FA35FBA;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Posisjonskvalitet EAID_1CF80073_7D0A_45f2_A272_51676FA35FBA;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Posisjonskvalitet EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;6;meldepliktig anlegg ihht paragraf 6 i storulykkeforskriften;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\ParagrafSU EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;9;sikkerhetsrapportpliktig anlegg ihht. paragraf 9 i storulykkeforskriften;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\ParagrafSU EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper EAID_768FBAB6_17AC_4a6d_A00A_AF37C0CC63A3;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\GenerelleEgenskaper EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;posisjon;Anlegget stedfestet som et punkt;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;storulykkeId;Referansenummer til anlegget. Brukes ved kontakt med DSB om anlegget.;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;anleggsidentifikasjon;anleggsnummer i DSBs database;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;anleggsnavn;anleggets navn;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;paragraf;Hvilken paragraf i storulykkeforskriften (SU) som anlegget faller inn under. Dette er definert i §3. Det stilles strengere krav til §9-anlegg enn til §6-anlegg: §6-anlegg er meldepliktig §9-anlegg er sikkerhetsrapportpliktig ;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;stofftypeSU;grov angivelse av type stoff på storulykkeanlegget;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_8EB34DB4_FBA1_4852_BD7C_B13C55EE900C;merknad;Eventuelle merknader om anlegget;egenskap;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg\Storulykkeanlegg EAID_20481643_CB8F_4b49_B1AF_2C8224216672;ParagrafSU;Hvilken paragraf i storulykkeforskriften (SU) som anlegget faller inn under. Dette er definert i §3. Det stilles strengere krav til §9-anlegg enn til §6-anlegg: §6-anlegg er meldepliktig §9-anlegg er sikkerhetsrapportpliktig;enumeration;20170303;Gyldig;Storulykkeanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg