Forsvarets snøskreddata

Forsvaret Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Forsvarets digitale snøskredoverlegg viser områder der det kan gå snøskred. Informasjonen er produsert for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ForsvaretsSkredkart/20170601

Viser treff 1 - 15 av 15


UtløpsOmråde objekttype

Areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- Avalanche run-out zone area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs


FellesEgenskaperSkred objekttype

Fellesegenskaper for de to objektypene for skredområder.


UtløsningsOmråde objekttype

område hvor skred kan utløses -- Definition -- Avalanche starting zone


SkredOmrådeGrense objekttype

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Skredtype kodeliste

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these


FaresoneKategori kodeliste

Faresonekategori beskriver hvilken skredfaresone terenget innefor en flate befinner seg i.