Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_776B2680_6A09_4b6d_AC03_F2A0E1CDDABC;Hoveddiagram;;diagram;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_384D3E9B_8A13_4a54_BC3A_02CC7FF4D8F0;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_203ACBE7_0CDE_4a8c_9325_5454CAB32CB0;Realiseringer fra SOSI-del 2;;diagram;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_4B73F9CA_ECDB_4736_BAB5_2EC3506BAED8;Nye kodelister;;diagram;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_3B77FF48_DBA6_4dea_8F06_D76828ED5328;Pakkerealisering;;diagram;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_331C8296_A256_4d0a_BD60_FA69F4BFFB85;UtløpsOmråde;Areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- Avalanche run-out zone area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs;objekttype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_6779C142_A5E6_410c_939D_ED0E564B84FF;FellesEgenskaperSkred;Fellesegenskaper for de to objektypene for skredområder.;objekttype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_A54252E1_C5BF_4886_8BCE_699A59E0C975;UtløsningsOmråde;område hvor skred kan utløses -- Definition -- Avalanche starting zone;objekttype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_C871F50E_D8E2_4ec1_9E5E_E8D7C9B90118;SkredOmrådeGrense;grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides;objekttype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_8019A388_011A_4efe_ABC8_29CCA1B6075D;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_DD83DEE1_46B5_4cc3_85BD_82FD634B19A1;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_4DC666BA_3F5B_4649_AF61_9A97BB088976;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_53B841F1_F891_4540_8B01_57F07EF09087;Skredtype;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;kodeliste;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_FE4BC24B_956E_4a70_89F0_2977B5A4F612;FaresoneKategori;Faresonekategori beskriver hvilken skredfaresone terenget innefor en flate befinner seg i.;kodeliste;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata EAID_331C8296_A256_4d0a_BD60_FA69F4BFFB85;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\UtløpsOmråde EAID_331C8296_A256_4d0a_BD60_FA69F4BFFB85;faresoneKategori;I faresone 2 inngår terrenget som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred.;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\UtløpsOmråde EAID_6779C142_A5E6_410c_939D_ED0E564B84FF;prosjektnummer;prosjektnummer;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\FellesEgenskaperSkred EAID_6779C142_A5E6_410c_939D_ED0E564B84FF;skredtype;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition -- what type of avalanche/landslide masses there will be in connection with the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, boulders, soil and combinations of these;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\FellesEgenskaperSkred EAID_8019A388_011A_4efe_ABC8_29CCA1B6075D;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\Identifikasjon EAID_8019A388_011A_4efe_ABC8_29CCA1B6075D;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\Identifikasjon EAID_8019A388_011A_4efe_ABC8_29CCA1B6075D;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\Identifikasjon EAID_A54252E1_C5BF_4886_8BCE_699A59E0C975;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\UtløsningsOmråde EAID_A54252E1_C5BF_4886_8BCE_699A59E0C975;faresoneKategori;I sone 1 er terrenget bratt nok til at et skred kan bli utløst. Enkelte bratte områder kan være utelatt i databasen fordi skogen er så tett at muligheten for skred anses liten.;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\UtløsningsOmråde EAID_C871F50E_D8E2_4ec1_9E5E_E8D7C9B90118;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\SkredOmrådeGrense EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper EAID_D674C104_2EA1_4f3e_B173_49FF7C5345E4;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\GenerelleEgenskaper EAID_DD83DEE1_46B5_4cc3_85BD_82FD634B19A1;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170601;Gyldig;Forsvarets snøskreddata;SOSI Produktspesifikasjoner\Forsvaret\Temadata\Forsvarets snøskreddata\Posisjonskvalitet