Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 17 av 17

Ankringsforhold produktspesifikasjon

Datamodell for Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold

Gyldig

1.0


Bunnfellingsområder produktspesifikasjon

Datamodell for Bunnfellingsområder. Datasettet viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder

Gyldig

1.0


Gassoppkommer produktspesifikasjon

Datamodell for Gassoppkommer. Gassoppkommer er fenomener på havbunnen der gass siver ut fra berggrunnen eller sedimentene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gassoppkommer

Gyldig

1.0


Gravbarhet produktspesifikasjon

Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet

Gyldig

1.0


Grunn gass produktspesifikasjon

Datamodell for Grunn gass. Datasettet er en samling av landformer og fenomener i og på havbunnen forårsaket av naturgass i havbunnen. Grunn gass kan stamme både fra sedimentære bergarter og overliggende sedimenter. Typiske landformer er pockmark og diapirer, men grunn gass kan også vises som sterke reflektorer (bright spots) eller gassblanking på seismiske profiler.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass

Gyldig

1.0


Marine landskap produktspesifikasjon

Viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landskap

Gyldig

1.0


Marine sedimentasjonsmiljø produktspesifikasjon

gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø

Gyldig

1.0


Mulig marin leire produktspesifikasjon

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire

Gyldig

1.1


Skjellsandområder produktspesifikasjon

Datamodell for Marine Skjellsandområder. Skjellsandområder viser arealer i kystsonen med informasjon om skjellsand på havbunnen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Skjellsandområder

Gyldig

1.0


Bunnsedimenter dannelse produktspesifikasjon

viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse

Gyldig

1.1


Bunnsedimenter kornstørrelse produktspesifikasjon

viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse

Gyldig

1.1


Grus og pukk produktspesifikasjon

gir oversikt over landets sand- og grusforekomster

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk

Gyldig

3.0


Marin grense produktspesifikasjon

Marin grense angir det høyeste nivå som havet nådde etter siste istid. Dette vil avhenge av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense

Gyldig

1.1


Mineralressurser-3.0 produktspesifikasjon

beskriver tre forskjellige mineralske råstofftyper: industrimineral, naturstein og metaller (malm)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0

Gyldig

3.0


Radon aktsomhetsområder produktspesifikasjon

nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder

Gyldig

1.1


Grunnvannsborehull produktspesifikasjon

oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm) og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull

Gyldig

1.0


Løsmasser produktspesifikasjon

Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser

Gyldig

3.0