Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_15BEA0CB_C496_4c24_BDA7_C391D124CA78;Ankringsforhold;Datamodell for Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Ankringsforhold;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold EAPK_F7094E20_1A6F_440b_A0B4_350D68D6345F;Berggrunn -2.1 Utkast;viser areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard.;produktspesifikasjon;2.1;Utkast;Berggrunn -2.1 Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Berggrunn -2.1 Utkast EAPK_460A8E13_D77E_410e_9D0A_CD0E0F9A5BCE;Brønnboringer;oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm);produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Brønnboringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Brønnboringer EAPK_703FFB72_022C_4f21_B65C_018B90CC6B1F;Bunnfellingsområder;Datamodell for Bunnfellingsområder. Datasettet viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm. ;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAPK_13430623_5ACD_40fd_91D5_7B2B55F67246;Gassoppkommer;Datamodell for Gassoppkommer. Gassoppkommer er fenomener på havbunnen der gass siver ut fra berggrunnen eller sedimentene.;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Gassoppkommer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gassoppkommer EAPK_A2CE45FE_C61C_478d_B0A9_6369F3F535E6;Gravbarhet;Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAPK_1DCAE8A4_6754_43db_9288_64D8539E7EA5;Grunn gass;Datamodell for Grunn gass. Datasettet er en samling av landformer og fenomener i og på havbunnen forårsaket av naturgass i havbunnen. Grunn gass kan stamme både fra sedimentære bergarter og overliggende sedimenter. Typiske landformer er pockmark og diapirer, men grunn gass kan også vises som sterke reflektorer (bright spots) eller gassblanking på seismiske profiler.;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAPK_26AFBD64_181A_4cc2_A11A_BA0040E7F51E;Grus-4.0_Utkast;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAPK_645356B7_79CB_4323_899F_3EABF8E92A74;Løsmasser-4.0_Utkast;Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten. ;produktspesifikasjon;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAPK_F934AE87_64C0_43a4_818D_40D755098419;Marine landformer;Datamodell for Marine landformer. Datasettet viser en rekke landskapsformer på havbunnen på norsk kontinentalsokkel og i fjordene. Landformer kan være dannet under påvirkning av is (morenerygger, isfjellpløyemerker osv), ved utglidninger a sedimenter (skredformer), formet av bunnstrømmer (sandbølger) osv. Tolkningen er basert å detaljerte dybdedata og sedimentdata.;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAPK_C23BE344_8F36_4bfc_A8F7_B14D4D00208E;Marine landskap;Viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg.;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Marine landskap;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landskap EAPK_AD643090_87FF_47e8_90B8_C967E22914F7;Marine sedimentasjonsmiljø;gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAPK_E4E51C41_A8C7_47f0_AFCE_D1AEA8F156CF;Mulig marin leire;Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser. ;produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAPK_403BF5A2_802D_45ac_944B_5BA8C25EFECB;Bakkegeofysikk;;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Bakkegeofysikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bakkegeofysikk EAPK_879AA0C0_5E61_4ab5_931B_FDEECEAEC23E;Skjellsandområder;Datamodell for Marine Skjellsandområder. Skjellsandområder viser arealer i kystsonen med informasjon om skjellsand på havbunnen;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Skjellsandområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Skjellsandområder EAPK_8BEF71D1_927C_47d7_9EEF_0AE9F61EFAA0;Uran aktsomhet;Datamodell for Uran aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for uran viser områder i Norge som kjennetegnes av tilstedeværelsen av uranrike bergarter og/eller løsmasser. Kartet er basert på eksisterende geodatabaser, som inkluderer flybårne radiometriske målinger, geokjemi fra steinprøver og berggrunnsgeologi. Dette gir en omfattende oversikt over fordelingen av uran på nasjonal skala. ;pakke;1.0;Utkast;UranAktsomhet-1.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Uran aktsomhet EAPK_A3792CC0_4115_4f1d_A195_E297EB69FFC7;Bunnsedimenter dannelse;viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.;produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;BunnsedimenterDannelse-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAPK_20B0A309_6E55_4a44_A5EE_D6191DC78670;Bunnsedimenter dannelse;viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.;produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAPK_ED8E5A81_A6E4_4354_9FE2_076423CAFE14;Bunnsedimenter kornstørrelse;viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.;produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;BunnsedimenterKornstørrelse-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAPK_916B788E_2791_496c_BB1F_C3C23A262560;Bunnsedimenter kornstørrelse;viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.;produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAPK_212B721E_1712_4465_95CB_B91A8EBA9D0E;Grunnundersøkelser;Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser forenklet versjon. Dette skal være likt med den komplette men kun med de deler som er med for en leveranse fokusert på de geografiske objektene og uten all måledata/rådata.;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Grunnundersøkelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser EAPK_18FE7172_5EAB_4ef5_AC39_5CB0CEFE422E;Grunnundersøkelser;Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Grunnundersøkelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser EAPK_A41B2299_3EF8_40c8_A030_95ED91026B45;Grus og pukk;gir oversikt over landets sand- og grusforekomster;produktspesifikasjon;3.0;Gyldig;Grus og pukk;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus og pukk EAPK_98135433_3E1B_47b9_ACF6_9D495E9B6E2B;Marin grense;"Marin grense angir det høyeste nivå som havet nådde etter siste istid. Dette vil avhenge av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land. ";produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;Marin grense;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense EAPK_3C285763_3746_4bde_97D2_9C23ADEB0129;Marin grense;"Marin grense angir det høyeste nivå som havet nådde etter siste istid. Dette vil avhenge av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land. ";produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Marin grense;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense EAPK_E9FE9A02_D6B2_4067_A881_052C2B08DF1D;Mineralressurser;oversikt over landets forekomster av mineralske ressurser;produktspesifikasjon;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAPK_A9DCBFBA_D001_48f2_A9CE_69FB9821B8D3;Mineralressurser-3.0;beskriver tre forskjellige mineralske råstofftyper: industrimineral, naturstein og metaller (malm);produktspesifikasjon;3.0;Gyldig;Mineralressurser-3.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser-3.0 EAPK_C7CD5A65_6D3F_4cbc_AABA_AD9F275E29AA;Radon aktsomhetsområder;nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. ;produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAPK_11854431_A0F9_4a16_BA2B_BFE67E3F6410;Radon aktsomhetsområder;nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. ;produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAPK_8DA9C2D6_6525_4b27_B20D_0CF8151BC492;Grunnvannsborehull;oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm) og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann;produktspesifikasjon;1.0;Gyldig;Grunnvannsborehull;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnvannsborehull EAPK_67D42FA6_ED27_425c_B15A_5A81C240F99F;Løsmasser;Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten. ;produktspesifikasjon;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser