Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger

Kartverket Gyldig 20190101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Alle etablerte og flyttede ledninger som er stedfestet i henhold til stedfestingsstandarden skal kunne utveksles i henhold til denne datamodellen. Produktspesifikasjons UML-modell baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning 4.6, Bygnan 4.0 og Bildeinformasjon 4.1. Definisjoner og beskrivelser: Alle objekttyper (featureType), datatyper (dataType) og egenskapsnavn (attribute) er angitt med sin originale definisjon i SOSI del 1 eller 2, og en eventuell tilleggsbeskrivelse/presisering for bruk i denne produktspesifikasjonen. Alle kodelisteverdier (codeList attribute name) er tilpasset bruk i denne produktspesifikasjonen, og kan således være justert i forhold til opprinnelig beskrivelse i SOSI del 1 eller 2. Verdiens bruksområde er ikke endret, men definisjonen er mer presis.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/LedningsnettEtablertEllerFlyttet/20190101

Viser treff 1 - 6 av 6

Fellesskjema og kjernemodell pakke

Om UML-modellen Kjernemodellen (visualisert med grønne bokser i diagrammene) er en informasjonsmodell som definere data og datastrukturer som er felles for alle typer ledningsnettverk. Fagspesifikke data for ledningsnettverkene er ikke med i kjernemodellen. Kjernemodellen definerer:

 • et felles sett med objekttyper og egenskapsdata (klasser/attributter)
 • stedfesting (beliggenhet) av nettverket
 • hvordan nettverkskomponenter er sammenkoplet (nettverkstopologi)
Objekttyper I kjernemodellen er de grunnleggende nettverkskomponenetene i et ledningsnettverk definert. I matematikken brukes nettverk synonymt med vektet graf, og inneholder to komponenter:
 • noder
 • kanter (også kalt lenker) er forbindelser mellom noder
I ledningsnettverk er noder modellert med objekttypenavn Kopling, mens lenker er døpt Ledning. Merknader: - En Ledning er også abstrakt og supertype for fysiske ledninger, kabler, rør, og omslutningsutstyr, men dekker også abstrakte ledningsobjekter som for eksempel framføringsvei. - En Kopling kan selv ha en geografisk fysisk utforming, men i nettverket er den representert som punkt Egenskaper Identifikasjon Alle nettverkskomponenter skal ha universell unik identifikator. Kodelister Flere av attributtene i modellene er styrt av kodelister som angir lovlige verdier
 • Stedfestingsforhold angir hvor godt objektet var synlig under stedfestingen, for eksempel åpen, delvis lukket eller lukket grøft/byggegrop.
 • Stedfestingsårsak angir hva som er bakgrunnen for siste stedfesting av anlegget
 • Ledningsstatus viser mulige verdier for bruksstatus for en Nettverkskomponent.
 • Vertikalnivå forteller i hvilke vertikalplan en ledning eller kopling befinner seg
Nettverkstopologi - Ledningsnettverkets sammenkopling Relasjonene tilKopling og fraKopling mellom Ledning og Kopling representerer informasjonen om nettverkstopologien. For VA-nettverk angir til- og fraKopling retningen på væskestrømmen. Relasjonene kan leses slik: En Ledning er tilkoplet 0 eller 1 Kopling (tilKobling), tilsvarende for fraKobling. En Kopling kan være tilkoplet/frakoplet ingen, 1 eller flere Ledninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Fellesskjema og kjernemodell

Gyldig

1.0


Felleskomponenter pakke

Beskrivelse av objekter med tilhørende egenskaper og kodelister. Objekttyper De fleste objekttypene i avsnittet Felleskomponenter er realiserbare (faktiske kartobjekt i en dataleveranse) med unntak av følgende objekttyper som er abstrakte:

 • Framføringsvei
 • Framføringsnode
 • KumTank

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter

Gyldig

1.0


SOSI_objekt_4.5 pakke

Generelle SOSI egenskaper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \SOSI_objekt_4.5

Gyldig

1.0


Skråfoto pakke

Posisjonsbestemmelse av bilder/foto

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Skråfoto

Gyldig

20190101


Realiseringer pakke

Her presenteres sammenhengen mellom de definerte objekttypene, datatypene og kodelistene slik de fremstår i produktspesifikasjonen i forhold til hvordan de er definert i SOSI del 1 og 2. Produktspesifikasjonen avviker på følgende punkter fra de generelle modellene i SOSI del 1 og 2. SOSI generelle typer 4.5

 • Lagt inn noen nye kodeverdier hovedsakelig knyttet til stedfesting i sjø i kodelistene "Målemetode" og "MålemetodeHøyde"
SOSI Bygnan 4.0
 • Tank arver egenskaper fra SOSI Ledning 4.6 standarden på lik linje med Kum.
 • Tank har fått en assosiasjon til Kumlokk.
SOSI Ledning 4.6
 • "maks3DAvvik" er innført som en ny datatype for "Nettverkskomponent". Datatypen består av egenskapene "maksAvvikHorisontalt" og "maksAvvikVertikalt"
 • "stedfestingsårsak" og "stedfestingsforhold" er innført som to nye egenskaper for "Ledning", med tilhørende kodelister.
 • "identifikasjon" er lagt til som nye egenskaper for objekttypene "Kumlokk" og "NettstasjonAdkomst".
 • kodelistene "Ledningsnettverkstype", "LedningsStatus", "Ledn_Vertikalnivå" og "Nettverkstasjonstype" har fått tilført nye verdier.
 • "stikkledning" er innført som ny egenskap for "Framføringsvei" med tilhørende kodeliste.
 • For objekttypen "Kum" er egenskapen "diameter" blitt omnavnet til "ytreDiameter" og
 • Objekttypene "Kumlokk" og "NettstasjonsAdkomst" har fått tilført datatypen "identifikasjon".
 • Opprettet "KumTank" som en ny subtype av "Framføringsnode". "KumTank" er en supertype for "Kum" og "Tank".
 • "rist" er lagt til som ny egenskap for "Kumlokk"
SOSI Bildeinformasjon 4.1
 • "identifikasjon" og "fotograferingstidspunkt" er lagt til som nye egenskaper for "Skråfoto".

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Realiseringer

Gyldig

1.0