Felleskomponenter

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Beskrivelse av objekter med tilhørende egenskaper og kodelister. Objekttyper De fleste objekttypene i avsnittet Felleskomponenter er realiserbare (faktiske kartobjekt i en dataleveranse) med unntak av følgende objekttyper som er abstrakte: Framføringsvei Framføringsnode KumTank

Viser treff 1 - 24 av 24

Felles datatyper og kodelister pakke

Alle ledningsspesifikke datatyper og kodelister, hovedsakelig hentet fra SOSI Ledning 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter\Felles datatyper og kodelister

Gyldig

1.0
Nettverkstasjon objekttype

SOSI Ledning 4.6: Et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan for eksempel være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Nettverksstasjon avgrenses her til de som ligger i grunnen, sjø og vassdrag. Med nettverksstasjon menes et større koplingsobjekt som vanligvis inneholder en eller flere komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet. En nettverksstasjon er gjerne større enn en kum. Det kan noen ganger være vanskelig å avgjøre om et objekt skal regnes som kum eller nettverksstasjon. Merk at store underjordiske/nedgravde høydebasseng skal registreres som nettverksstasjon. En nettverksstasjon skal registreres ved å stedfeste topp eller bunn ytterkant på nettverksstasjonens hjørner som en lukket kurve. Merk at irregulære koplingsobjekt må registreres med flere delgeometrier når dette er nødvendig for å tilfredstille nøyaktighetskravene. Kummens z-koordinaten skal referere til utvendig bunn eller topp nettverksstasjon. Det skal registreres informasjon om hvor z-koordinaten er registrert (under bunn eller topp). Ytre høyde skal i tillegg registreres for alle (del-)geometrier. Merknader: - Ytre avgrensning til en nettverksstasjon kan være irregulær, og vanskelig å beskrive på en presis måte i form av stedfestede punkter og høydeangivelse. For slike irregulær nettverksstasjoner tillattes det derfor å angi en omskrevet "volum boks" rundt nettverksstasjonen, selv om dette skulle overskride tillatt avvik gitt i standarden for "Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag" - En eventuell omskrevet "volum boks" skal ikke være større enn det som er nødvendig for at alle deler av nettverksstasjonen faller innenfor det omsluttende volum.


Tank objekttype

SOSI BygningsmessigeAnlegg 4.0: Lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker, og som ikke er registrert som bygning Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Stående sylindriske tanker (runde tanker) registreres med senterpunkt i horisontalplanet og målt diameter. I tillegg skal tankens høyde registreres. Liggende tanker (tanker som er lengre horisontalt enn vertikalt) skal registreres med x, y og z koordinater for knekkpunkt i ytterkant av tanken, samt utvendig høyde. Alle tanker skal registreres med z-koordinat på utvendig topp eller bunn.


Framføringsnode objekttype

SOSI Ledning 4.6: Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "Fremføringsnode"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen.


Kanal objekttype

SOSI Ledning 4.6: En konstruksjon av stål, betong, plast, tre eller andre materialer som brukes til framføring av rør, ledninger eller andre kanaler Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Kanaler er konstruksjoner som binder sammen flere parallelle rør/kabler. Konstruksjonen beskytter rørene/kablene, og er ofte støpt i betong. For kanaler skal ytre høyde og bredde angis.


Kum objekttype

SOSI Ledning 4.6: Et fysisk objekt som regel av stål, plast eller betong som er gravd ned i bakken, og som lager et rom. Inneholder en eller annen form for koplinger med tilkoblede ledninger. Brukes for vanligvis runde "rom", med diameter opp til ca 2,5m. De som er større, bør klassifiseres som nettverkstasjoner. Posisjonen til kummen er for nord/øst senter kum og for høyde er det bunn, innvendig kum. INSPIRE Utility 2.9 Manhole Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Tradisjonelle sirkulære (runde) kummer, med en diameter opptil ca. 2,5 meter, skal registreres med ytre diameter og senter grunnriss (x- og y-koordinat) i bunn kum. Rektangulære kummer skal registreres i grunnriss (x- og y-koordinat) ved å registrere topp eller bunn ytterkant på kumhjørnene som en lukket kurve. Kummens z-koordinaten skal referere til utvendig bunn kum, dvs. under bunnen av kummen, eller topp kum. Det skal registreres informasjon om hvor z-koordinaten er referert til (under bunn eller topp). Kummens ytre høyde skal alltid registreres. Kummer med en diameter større enn ca. 2,5 meter i diameter eller med en bredde og/eller lengde større enn 5 meter bør registreres som nettverksstasjoner.


Kumlokk objekttype

SOSI Ledning 4.6: Et deksel over en kum eller annet hulrom under bakkenivå Merknad: - Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også. (Kilde: Wikipedia) Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Grunnrissposisjonen til kumlokk (x- og y-koordinaten) er senter kumlokk, mens vertikalangivelsen (z-koordinat) er topp utvendig. Sluk og inspeksjonsluker registreres som kumlokk.


Kulvert objekttype

SOSI Ledning 4.6: En nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer. (fra Wikipedia) Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: En kulvert er en overdekt/nedgravd konstruksjon som er stor nok til at mennesker kan ta seg frem. Konstruksjonen er vanligvis i betong. Her er kulverter avgrenset til de som er framføringsvei for ledninger. Det skal normalt være mulig å gå ved siden av ledningene. Kulvertens ytre bredde og høyde skal angis.


NettstasjonAdkomst objekttype

SOSI Ledning 4.6: Adkomst til nettverksstasjon, for personell, utstyr eller utlufting. Merknad: - Aktuelt å registrere for underjordiske nettverksstasjoner, der adkomsten ikke bare er via "ei dør i veggen". Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Adkomst til nettverksstasjon for personell og/eller utstyr, eller annen tilgang f.eks. for lufting. Grunnrissposisjonen til adkomsten (x- og y-koordinaten) er senter adkomst, mens vertikalangivelsen (z-koordinat) er topp utvendig.


Tunnel objekttype

SOSI Ledning 4.6: En konstruert gjennomføring i berg eller andre masser som brukes til framføring av rør, ledninger, vann, veg- eller jernbanetrafikk osv. Merknader: - Tunnel har oftest så stor diameter at en person kan gå gjennom. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Her avgrenset til tunneler brukt som framføringsvei for væske, ledninger eller liknende. Tunnel er som oftest utsprengt, men kan også være fullprofilboret. For utsprengte tunneler skal bredde og høyde angis, men for fullprofilborede tunneler skal indre diameter angis. I forbindelse med bygging av tunneler og bergrom vil det i en del tilfeller være nødvendig med ulike tiltak for å sikre bergmassene. Slike bergsikringssoner (volum rundt selve tunnelen) angis ved maksimal ytre bredde, ytre høyde og ytre dybde. Merknad: Bergsikringssonen er en del av tunnelkonstruksjonen. Sonen/volumet okkuperes av bergsikringsbolter, injeksjonsmasser mv som skal stabilisere bergmassene, sikre mot nedfall av stein og/eller hindre vanninntrenging. Bergsikringssonen må ikke forveksles med hensynssone (faresone, infrastruktursone, sikringssone mv) jf. plan- og bygningsloven.


KumTank objekttype

SOSI Ledning 4.6: -- objekttypen er ikke definert i SOSI ledning 4.6 -- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "KumTank"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen. Realiserbare objekttyper for "KumTank" er enten "Kum" eller "Tank".


Borehull objekttype

SOSI Ledning 4.6: Boret hull, vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: - Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Brukes om borehull med diameter mindre enn 1,5 meter, - hvor hovedfunksjonen er fremføring av ledninger eller at borehullet i seg selv brukes som ledning, f.eks. for rennende vann. Borehull med diameter større enn 1,5 meter, er definert som tunnel. For borehull skal alltid indre diameter angis.


Framføringsvei objekttype

SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6-- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "Framføringsvei"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen.


Trase objekttype

SOSI Ledning 4.6: Den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er). Traseen kan ligge på bakken, være en grøft, eller den kan beskrive ledninger over bakken (luftspenn). Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Her avgrenset til traseer i grunnen, sjø og vassdrag, hvor ledningen(e) ikke ligger inne i en annen stedfestet konstruksjon som f.eks. kulvert, kanal, tunnel og liknende. En trase skal registreres med senterlinje og enten:

  • ytre bredde og høyde, dersom en trase som består av flere ledninger. Ytre høyde og bredde angis for den totale samlingen av ledninger. Angivelse av maksimal tillatt avstand mellom to ledninger for at de kan regnes som en trase, er nærmere angitt i standarden for "Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag"
eller
  • ytre diameter, dersom en trase består av en rund ledning, kan ytre diameter for den bestemte ledningen registreres. Dersom en trase inneholder flere runde ledninger som stedfestes i form av en trase skal et rektangulært tverrsnitt med bredde og høyde angis.
Presiseringer i forhold til standarden «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag».
  • Standarden benytter Ledningstrase som et samlebegrep for alle fremføringsveier for ledninger (trase, tunnel, kanal osv.).
  • Standarden benytter Ledningsseksjon om et enkelt «ledningstraseobjekt» (en kurve).