Realiseringer

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Her presenteres sammenhengen mellom de definerte objekttypene, datatypene og kodelistene slik de fremstår i produktspesifikasjonen i forhold til hvordan de er definert i SOSI del 1 og 2. Produktspesifikasjonen avviker på følgende punkter fra de generelle modellene i SOSI del 1 og 2. SOSI generelle typer 4.5 Lagt inn noen nye kodeverdier hovedsakelig knyttet til stedfesting i sjø i kodelistene "Målemetode" og "MålemetodeHøyde" SOSI Bygnan 4.0 Tank arver egenskaper fra SOSI Ledning 4.6 standarden på lik linje med Kum. Tank har fått en assosiasjon til Kumlokk. SOSI Ledning 4.6 "maks3DAvvik" er innført som en ny datatype for "Nettverkskomponent". Datatypen består av egenskapene "maksAvvikHorisontalt" og "maksAvvikVertikalt" "stedfestingsårsak" og "stedfestingsforhold" er innført som to nye egenskaper for "Ledning", med tilhørende kodelister. "identifikasjon" er lagt til som nye egenskaper for objekttypene "Kumlokk" og "NettstasjonAdkomst". kodelistene "Ledningsnettverkstype", "LedningsStatus", "Ledn_Vertikalnivå" og "Nettverkstasjonstype" har fått tilført nye verdier. "stikkledning" er innført som ny egenskap for "Framføringsvei" med tilhørende kodeliste. For objekttypen "Kum" er egenskapen "diameter" blitt omnavnet til "ytreDiameter" og Objekttypene "Kumlokk" og "NettstasjonsAdkomst" har fått tilført datatypen "identifikasjon". Opprettet "KumTank" som en ny subtype av "Framføringsnode". "KumTank" er en supertype for "Kum" og "Tank". "rist" er lagt til som ny egenskap for "Kumlokk" SOSI Bildeinformasjon 4.1 "identifikasjon" og "fotograferingstidspunkt" er lagt til som nye egenskaper for "Skråfoto".