Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_3B43BA00_9D10_44b9_8651_7E0AB2EB4673;Fellesskjema og kjernemodell;Om UML-modellen Kjernemodellen (visualisert med grønne bokser i diagrammene) er en informasjonsmodell som definere data og datastrukturer som er felles for alle typer ledningsnettverk. Fagspesifikke data for ledningsnettverkene er ikke med i kjernemodellen. Kjernemodellen definerer: Objekttyper I kjernemodellen er de grunnleggende nettverkskomponenetene i et ledningsnettverk definert. I matematikken brukes nettverk synonymt med vektet graf, og inneholder to komponenter: I ledningsnettverk er noder modellert med objekttypenavn Kopling, mens lenker er døpt Ledning. Merknader: - En Ledning er også abstrakt og supertype for fysiske ledninger, kabler, rør, og omslutningsutstyr, men dekker også abstrakte ledningsobjekter som for eksempel framføringsvei. - En Kopling kan selv ha en geografisk fysisk utforming, men i nettverket er den representert som punkt Egenskaper Identifikasjon Alle nettverkskomponenter skal ha universell unik identifikator. Kodelister Flere av attributtene i modellene er styrt av kodelister som angir lovlige verdier Nettverkstopologi - Ledningsnettverkets sammenkopling Relasjonene tilKopling og fraKopling mellom Ledning og Kopling representerer informasjonen om nettverkstopologien. For VA-nettverk angir til- og fraKopling retningen på væskestrømmen. Relasjonene kan leses slik: En Ledning er tilkoplet 0 eller 1 Kopling (tilKobling), tilsvarende for fraKobling. En Kopling kan være tilkoplet/frakoplet ingen, 1 eller flere Ledninger.;pakke;1.0;Gyldig;Fellesskjema og kjernemodell;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Fellesskjema og kjernemodell EAPK_6D5AC29B_BC35_4e25_AD46_EB213F24B211;Felleskomponenter;Beskrivelse av objekter med tilhørende egenskaper og kodelister. Objekttyper De fleste objekttypene i avsnittet Felleskomponenter er realiserbare (faktiske kartobjekt i en dataleveranse) med unntak av følgende objekttyper som er abstrakte: ;pakke;1.0;Gyldig;Felleskomponenter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Felleskomponenter EAPK_9BE0EB3E_3F10_48dd_AABC_D060D8613F75;SOSI_objekt_4.5;Generelle SOSI egenskaper;pakke;1.0;Gyldig;SOSI_objekt_4.5;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \SOSI_objekt_4.5 EAPK_9BED43A3_5BEC_44c9_9F73_BEDA2D7E8353;Skråfoto;Posisjonsbestemmelse av bilder/foto;pakke;20190101;Gyldig;Skråfoto;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Skråfoto EAPK_AD9030BF_4FDF_49b3_ADC3_A8F695771BFC;Realiseringer;"Her presenteres sammenhengen mellom de definerte objekttypene, datatypene og kodelistene slik de fremstår i produktspesifikasjonen i forhold til hvordan de er definert i SOSI del 1 og 2. Produktspesifikasjonen avviker på følgende punkter fra de generelle modellene i SOSI del 1 og 2. SOSI generelle typer 4.5 SOSI Bygnan 4.0 SOSI Ledning 4.6 SOSI Bildeinformasjon 4.1 ";pakke;1.0;Gyldig;Realiseringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \Realiseringer EAID_95BE78D4_8FD5_4505_BB41_FCA3D3900327;Pakkerealisering;;diagram;20190101;Gyldig;Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger ;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger