Elvenett

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for Elvenett

Navnerom: http://localhost/skjema/SOSI/produktspesifikasjon/Elvenett/1.0

Viser treff 1 - 22 av 22

Sideelv objekttype

Alle sideelver til hovedelv


HovedelvIgrensefelt objekttype

De elver som renner ut av Norge og som er identifisert i Regine.


RegToppRuteP objekttype

Toppunkt for alle elveruter som er identifisert i Regine


ElvenettL objekttype

Elvenettverk. Elver og midtlinjer av innsjøer og elvepolygoner fra Norge 50.000 er knyttet sammen i et netverk med digitaliseringsretning mot utløp.


InnsjøMidtlinje objekttype

Midtlinje i en innsjø


Elveutløp objekttype

Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet.


RegineSideelv objekttype

Alle identifiserte sideelver i Regine.


HovedelvIvassdragsOmr objekttype

Hovedelv i et vassdragsområde. VassdragsNr er vassdragsområdeNr. Z


Hovedelv objekttype

Alle elver som har utløp i havElvBekk objekttype

Fra SOSI Vann 4.0


HovedelvIkystfelt objekttype

De elver langs kysten som er indelt i Regine, men ikke er hovedelv i vassdragsområde.


ElvelinjeFiktiv objekttype

Elv som ikke er synlig i N50 Kartdata


Vassdragsnivellement objekttype

NVEs vassdragnivellement


ElvenettR objekttype

Elvenettverk. Elver og midtlinjer av innsjøer og elvepolygoner fra Norge 50.000 er knyttet sammen i et netverk med digitaliseringsretning mot utløp.ToppRuteP objekttype

Toppunkt for alle elveruter


ElvUtlopP objekttype

Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet.


InnsjøMidtlinjeReg objekttype

InnsjøMidtlinje i et reguleringsmagasin


ElvBekkRegulert objekttype

ElvBekk uregulert, nå neddemt i et reguleringsmagasin


RegElvenettR objekttype

Elveruter for de elver som er grunnlag for inndeling i Regine og har egne vassdragsNr. Dette er et utvalg av ElveruteR, men rutens id er her vnrNfelt.


ElvBekkMidtlinje objekttype

Brukes i nedlast. Midtlinje av ElvBekk som flate.