RegineElvetoppPunkt

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Toppunkt for elv
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Toppunkt for elv Punkt 1..1
RegToppRuteP
høyde Høyde over havet i meter Real 1..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva CharacterString 1..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HØYDE Real 8.2 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
NEDBØRFELTVASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Punkt 1..1
Name Type English Description
høyde Real
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
objekttype CharacterString
vassdragsområde CharacterString
posisjon Punkt

Vis RegineElvetoppPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RegineElvetoppPunkt supertype RegToppRuteP