Hovedelv

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Alle elver som har utløp i hav
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
linje Alle elver som har utløp i hav Kurve 1..1
ElvenettR
elvelengde Elvelengde (meter) Real 1..1
elvenavn Navn på elv CharacterString 0..1
elvID Unik identifikasjon på elver og sideelver CharacterString 1..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
nedbørfeltArealKm2 Areal av nedbørfeltet til elva. Real 0..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva CharacterString 1..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELVELENGDE Real 10 1..1
ELVENAVN CharacterString 30 0..1
ELVID CharacterString 15 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
NEDBØRFELTAREALKM2 Real 8.2 0..1
NEDBØRFELTVASSDRAGASNR CharacterString 15 1..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
elvelengde Real
elvenavn CharacterString
elvID CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
nedbørfeltArealKm2 Real
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
objekttype CharacterString
vassdragsområde CharacterString
linje Kurve

Vis Hovedelv i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Hovedelv supertype ElvenettR