RegToppRuteP

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Toppunkt for alle elveruter som er identifisert i Regine
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyde Høyde over havet i meter Real 1..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva CharacterString 1..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HØYDE Real 8.2 1..1
IDENT Identifikasjon 1..1
NEDBØRFELTVASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Name Type English Description
høyde Real
identifikasjon Identifikasjon
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
objekttype CharacterString
vassdragsområde CharacterString

Vis RegToppRuteP i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RegineElvetoppPunkt supertype RegToppRuteP