Elveutløp

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Fra SOSI Vann 4.0. I sosi mangler egenskaper for denne objtypen. Utløpspunket for alle elver i hav eller i utland for de som drenerer ut av landet. Punkt 1..1
ElvUtlopP
elvID Unik identifikasjon på elver og sideelver CharacterString 1..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
nedbørfeltArealKm2 Areal av nedbørfeltet til elva. Real 0..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva CharacterString 0..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
qNormal6190m3s Normalavrenning for normalperioden 1961-1990. Real 0..1
utløpid Unik identifikasjon på utløp Integer 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELVID CharacterString 15 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
NEDBØRFELTAREALKM2 Real 8.2 0..1
NEDBØRFELTVASSDRAGSNR CharacterString 15 0..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
QNORMAL6190M3S Real 12.2 0..1
UTLØPID Integer 5 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Punkt 1..1
Name Type English Description
elvID CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
nedbørfeltArealKm2 Real
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
objekttype CharacterString
qNormal6190m3s Real
utløpid Integer
vassdragsområde CharacterString
posisjon Punkt

Vis Elveutløp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Elveutløp supertype ElvUtlopP