Vassdragsnivellement

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

NVEs vassdragnivellement
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
elvenavn Navn på elv CharacterString 1..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
linje NVEs vassdragnivellement Kurve 1..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
plansje Vassdragsnivellementets plansje Integer 1..1
plansjeLnr Vassdragsnivellementets plansjenummer CharacterString 1..1
publisertÅr Publikasjonsår Integer 1..1
vannstandDato Vannstandsdato Integer 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELVENAVN CharacterString 30 1..1
IDENT Identifikasjon 1..1
Kurve 1..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
PLANSJE Integer 10 1..1
PLANSJELNR CharacterString 5 1..1
PUBLISERTÅR Integer 2 1..1
VANNSTANDSDATO Integer 10 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
Name Type English Description
elvenavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon
linje Kurve
objekttype CharacterString
plansje Integer
plansjeLnr CharacterString
publisertÅr Integer
vannstandDato Integer
vassdragsområde CharacterString

Vis Vassdragsnivellement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Kurve 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1