Grus-4.0_Utkast

Norges geologiske undersøkelse Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 16 av 16

KnustBergRegistrering objekttype

Ethvert volum av økonomisk interessant bergart til byggeråstoff --Definition-- Any volume of rock applicable for construction purposes.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


KnustBergForekomst objekttype

En ansamling av bergarter som har eller kan få en økonomisk verdi som byggeråstoff. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A volume of naturally occurring rocks usually of economic value as construction material


KnustBergUttak objekttype

uttakssted for produksjon av knust berg (pukk) -- Definition -- Crushed rock aggregate extraction site


MineralRegistrering objekttype

registrering av en mineralansamling (opphopning, konsentrering) i naturen. -- Definition -- A mineral accumulation in the lithosphere.


Esker objekttype

langstrakt, smal og ofte slynget rygg eller ås av lagdelt og sortert sand, grus eller rullestein, dannet ved avsetning fra smeltevannelver i en tunnel under eller inne i en isbre


SandGrusForekomst objekttype

En ansamling av naturlig avsatt sand og grus som har eller kan få en økonomisk verdi. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A mass of naturally occurring sand and gravel, usually of economic value, without regard to mode of origin.


SandGrusProspekt objekttype

område der det er potensial for en eller flere forekomster av naturlig avsatt sand og grus basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.


MasseuttakAktivitet objekttype

hvilken aktivitet det er i masseuttaket -- Definition -- The process of extracting metallic, non-metallic mineral, or industrial rock deposits from the Earth. -- Description -- The term may also include preliminary treatment eg. cleaning or sizing.


FellesegenskapRåstoff objekttype

fellesegenskaper for natursteinforekomster, industrimineralforekomster og malmforekomster


SandGrusUttak objekttype

lokalitet hvor naturlig avsatt sand og grus tas ut Merknad: (massetak)


FellesegenskaperGrus objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


KnustBergProvins objekttype

område definert av geologiske egenskaper som avgrenser mulighetene for funn av bestemte økonomisk interessante bergarter til byggeråstoff --Definition-- Geologic provinces classified by (hard) rock aggregate resources.


KnustBergProspekt objekttype

område der det er potensial for en eller flere forekomster av bergarter egnet for byggeråstoffer basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of rock aggregate deposits, based on preliminary exploration, previous exploration.


MinresPrøvepunkt objekttype

lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse


SandGrusRegistrering objekttype

Enhver ansamling av naturlig avsatt sand og grus --Definition-- Any natural occurence of sand and gravel