BmArt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning - artsdata område, for eksempel Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på - artsdata punkt, kan være enkeltobservasjoner eller registreringer Punkt 0..1
trekkvei artsdata trekkvei registreres som kurve Kurve 0..1
bmTakson angir hvilket takson som finnes i området etter kodeliste fra Artsdatabanken BmTakson (datatype) 1..1
- taksonID ID på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonID (kodeliste) 1..1
- taksonNorskNavn navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonNorskNavn (kodeliste) 0..1
- taksonVitNavn vitenskaplig navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonVitNavn (kodeliste) 0..1
- rødlisteStatus artens rødlistestatus etter gjeldende rødliste - Norsk Rødliste, Artsdatabanken BmRødlisteStatus (kodeliste) 0..1
- prioritertArt angir om arten er en prioritert art etter Naturmangfoldloven Boolean 1..1
- ansvarsart angir om arten er en art som Norge har et spesielt ansvar for Boolean 1..1
- bonnkonvensjonen angir om arten er en del av den internasjonale Bonnkonvensjonen Bonnkonvensjonen (kodeliste) 0..1
- bernkonvensjonen angir om arten er en del av den internasjonale Bonnkonvensjonen Bernkonvensjonen (kodeliste) 0..1
bmBegrensetOffentlighet angir om artsregistreringen skal skjermes for offentligheten/er en sensitiv art Merknad: Fastsettes på grunnlag av artsregisteringens takson og funksjon. Hvis dette resulterer i verdien ja, kan verdien på attributten ikke endres Boolean 1..1
bmArtsobservasjon observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato Merknad: bmArtsforekomst eller bmArtsobservasjon er påkrevet Artsobservasjoner registreres primært i artsobservasjoner.no. BmArtsobservasjon (datatype) 0..1
- bmAntall antall observerte individer av arten Integer 1..1
- bmEnhet angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv. BmEnhet (kodeliste) 1..1
- bmRegistreringsdato dato for registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
- bmKilde kilden registreringen baserer seg på BmKilde (datatype) 1..1
bmArtsforekomst angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996, samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene. Merknad: bmArtsforekomst eller bmArtsobservasjon er påkrevet. BmArtsforekomst (datatype) 0..1
- bmFunksjon angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen BmFunksjon (kodeliste) 1..1
- bmFunksjonsperiode angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår BmFunksjonsperiode (kodeliste) 0..1
- bmKilde hvor registreringen er kommet fra BmKilde (datatype) 1..1
- bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Kurve Kurve 0..1
BM_TAKSON BmTakson 1..1
BEGROFFENTLIGH Boolean 1..1
BMARTOBS BmArtsobservasjon 0..1
BMARTSFOREKOMST BmArtsforekomst 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
trekkvei Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
bmTakson BmTakson
bmBegrensetOffentlighet Boolean
bmArtsobservasjon BmArtsobservasjon
bmArtsforekomst BmArtsforekomst

Vis BmArt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 0 ..1
BmTakson 1 ..1
Boolean 1 ..1
BmArtsobservasjon 0 ..1
BmArtsforekomst 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmArt 1 BmArtGrense 1
Navn Beskrivelse
bmArtsforekomst eller bmArtsobservasjon er påkrevd inv: self.bmArtsforekomst -> NotEmpty() or self.bmArtsobservasjon -> NotEmpty()