SkredFaresone AvalancheLandslideHazardZone

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred
area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
skredtype hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse SkredtypeDetaljert (kodeliste) 1..1
skredStatistikkSannsynlighet statistisk sannsynlighet for at det går et skred Betingelse: Egenskapen skredFaregradKlasse eller skredStatistikkSannsynlighet er påkrevet. skredFaregradKlasse benyttes ved kvikkleire og skredStatistikkSannsynlighet ved bratt terreng Merknad: Oppgis som et skred per antall år. I plan og bygningsloven skal man ta hensyn til 1000 årsskredet. SkredSannsynlighet (kodeliste) 1..1
NVEFellesegenskaper
identifikasjon abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 100 0..1
Flate Flate 1..1
SKREDTYPE SkredtypeDetaljert 5 1..1
SKREDSTATSANN SkredSannsynlighet 4 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
datafangstdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
skredtype SkredtypeDetaljert avalancheLandslideType what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations these
skredStatistikkSannsynlighet SkredSannsynlighet avalancheLandslideStatisticProbability statistical probability that an avalanche landslide will take place Condition: The attribute landslideHazardLevelClass or avalancheStatisticProbability is mandatory. landslideHazardLevelClass is used in the case of quick clay and avalancheStatisticProbability in the case of steep terrain Note: Indicated as a yearly probability of avalanches/landslides. In the Planning and Building Act consideration must be given for the yearly probability of 1/1000

Vis SkredFaresone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SkredtypeDetaljert 1 ..1
SkredSannsynlighet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SkredFaresone skredFaregrense SkredFaregrense 1..*
arv subtype SkredFaresone supertype NVEFellesegenskaper