FartsgrenseVariabel 721 FARTSGRENSEVARIABEL

objekttype

Kartverket Gyldig

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fartsgrenseVerdi Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom Enhet: Kilometer/time FartsgrenseVerdiVariabel (kodeliste) 1..1
type Angir hvilken type variabel fartsgrense det er TypeFartsgrenseVariabel (kodeliste) 1..1
ukedag Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for. Ukedag (kodeliste) 0..1
datoFra Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår. CharacterString 0..1
datoTil Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår. CharacterString 0..1
klokkeslettFra Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra. CharacterString 0..1
klokkeslettTil Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til CharacterString 0..1
vedtaksnummer Angir vedtaksnummer CharacterString 0..1
gyldigFraDato Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket". Date 0..1
merknad Kan gi merknad i forhold til variabel fartsgrense. F.eks spesifikasjon av gyldighet, retningslinjer for nedsetting av fartsgrense etc CharacterString 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning (datatype) 1..*
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
FARTSGRENSEVERDI FartsgrenseVerdiVariabel 3 1..1
TYPE TypeFartsgrenseVariabel 30 1..1
UKEDAG Ukedag 30 0..1
DATOFRA CharacterString 4 0..1
DATOTIL CharacterString 4 0..1
KLOKKESLETTFRA CharacterString 4 0..1
KLOKKESLETTTIL CharacterString 4 0..1
VEDTAKSNUMMER CharacterString 15 0..1
GYLDIGFRADATO Date 0..1
MERKNAD CharacterString 400 0..1
ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
Kurve 0..1
LRSTREKNING LineærPosisjonStrekning 1..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
fartsgrenseVerdi FartsgrenseVerdiVariabel 7023
type TypeFartsgrenseVariabel 7016
ukedag Ukedag 9401
datoFra CharacterString 7019
datoTil CharacterString 7022
klokkeslettFra CharacterString 7017
klokkeslettTil CharacterString 7018
vedtaksnummer CharacterString 9402
gyldigFraDato Date 9400
merknad CharacterString 8829
arkivnummer CharacterString 9399
prosjektreferanse CharacterString 11465
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis FartsgrenseVariabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7023 Fartsgrense FartsgrenseVerdiVariabel 1 ..1
7016 Type TypeFartsgrenseVariabel 1 ..1
9401 Ukedag Ukedag 0 ..1
7019 Dato, fra CharacterString 0 ..1
7022 Dato, til CharacterString 0 ..1
7017 Klokkeslett, fra CharacterString 0 ..1
7018 Klokkeslett, til CharacterString 0 ..1
9402 Vedtaksnummer CharacterString 0 ..1
9400 Gyldig fra dato Date 0 ..1
8829 Merknad CharacterString 0 ..1
9399 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
11465 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FartsgrenseVariabel supertype SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0