Gågatereguleringer 813 GÅGATEREGULERINGER

objekttype

Kartverket Gyldig

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, fra klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, til klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, fra klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportLørdagPeriode1FraKl Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportLørdagPeriode1TilKl Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportLørdagPeriode2FraKl Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett CharacterString 0..1
varetransportLørdagPeriode2TilKl Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett CharacterString 0..1
kjøringTilEiendommeneTillatt KjøringTilEiendommeneTillatt (kodeliste) 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning (datatype) 1..*
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
VARETRANSPORTULØRPERIODE1FRAKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTULØRPERIODE1TILKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTULØRPERIODE2FRAKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTULØRPERIODE2TILKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTLØRPERIODE1FRAKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTLØRPERIODE1TILKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTLØRPERIODE2FRAKL CharacterString 4 0..1
VARETRANSPORTLØRPERIODE2TILKL CharacterString 4 0..1
KJØRINGTILEIENDOMMENETILLATT KjøringTilEiendommeneTillatt 3 0..1
SENTERLINJE Kurve 0..1
LRSTREKNING LineærPosisjonStrekning 1..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl CharacterString 9314
varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl CharacterString 9315
varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl CharacterString 9316
varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl CharacterString
varetransportLørdagPeriode1FraKl CharacterString
varetransportLørdagPeriode1TilKl CharacterString 11538
varetransportLørdagPeriode2FraKl CharacterString 11539
varetransportLørdagPeriode2TilKl CharacterString
kjøringTilEiendommeneTillatt KjøringTilEiendommeneTillatt 9313
senterlinje Kurve 9322
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Gågatereguleringer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9314 Varetransport hverdag u lørdag periode 1 fra kl CharacterString 0 ..1
9315 Varetransport hverdag u lørdag periode 1 til kl CharacterString 0 ..1
9316 Varetransport hverdag u lørdag periode 2 fra kl CharacterString 0 ..1
Varetransport hverdag u lørdag periode 2 til kl CharacterString 0 ..1
Varetransport lørdag periode 1 fra kl CharacterString 0 ..1
11538 Varetransport lørdag periode 1 til kl CharacterString 0 ..1
11539 Varetransport lørdag periode 2 fra kl CharacterString 0 ..1
Varetransport lørdag periode 2 til kl CharacterString 0 ..1
9313 Kjøring til eiendommene tillatt KjøringTilEiendommeneTillatt 0 ..1
9322 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Gågatereguleringer supertype SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0