KulturminneEnkeltminneFlate CulturalHeritageSite

objekttype

Riksantikvaren Utkast

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m.
site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
vern lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt Vern (datatype) 1..1
- vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
- verneparagraf verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
- vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
- vernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
kulturminneKategori hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører KulturminneKategori (kodeliste) 1..1
kulturminneDateringGruppe kulturminnets alder KulturminneDateringGruppe (datatype) 1..1
- kulturminneDatering hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra KulturminneDatering (kodeliste) 1..1
- kulturminneDateringKvalitet påliteligheten av datering under kulturminneDatering KulturminneDateringKvalitet (kodeliste) 1..1
- kulturminneDateringMetode Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne KulturminneDateringMetode (kodeliste) 1..1
kulturminneEnkeltminneArt Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører. KulturminneEnkeltminneArt (kodeliste) 1..1
kulturminneOpprinneligFunksjon kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon KulturminneFunksjon (kodeliste) 0..1
kulturminneSynlig opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig Boolean 0..1
kulturminneNåværendeFunksjon nåværende eller sist registrerte funksjon KulturminneFunksjon (kodeliste) 0..1
kulturminneHovedMateriale hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet KulturminneHovedMateriale (kodeliste) 0..1
tilleggsvern lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt TilleggsVern (datatype) 0..1
- tilleggsvernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 0..1
- tilleggsvernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
matrikkelnummer Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummer (datatype) 0..*
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. I tillegg finnes i denne lista uoffisielle interne kommunenumre for Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. KulturminneKommunenummer (kodeliste) 1..1
- gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
linkAskeladden link til informasjon i Askeladden CharacterString 0..1
linkKulturminnesøk link til informasjon i Kulturminnesøk CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 2048 0..1
LINK_ASKELADDEN CharacterString 255 0..1
LINK_KULTURMINNESØK CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
NAVN CharacterString 60 0..1
VERN Vern 1..1
KM_KATEGORI KulturminneKategori 5 1..1
KM_DATERING KulturminneDateringGruppe 1..1
KM_ENKELTMINNEART KulturminneEnkeltminneArt 1..1
KM_FUNK_OP KulturminneFunksjon 4 0..1
KM_SYNLIG Boolean 0..1
KM_FUNK_NÅ KulturminneFunksjon 4 0..1
KM_MAT KulturminneHovedMateriale 2 0..1
TILLEGGSVERN TilleggsVern 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 0..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
datafangstdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
oppdateringsdato DateTime
informasjon CharacterString
linkAskeladden CharacterString
linkKulturminnesøk CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
navn CharacterString name a word or words by which someone or something is designated
vern Vern preservation legal basis for restrictions related to an object
kulturminneKategori KulturminneKategori culturalHeritageSiteCategory main category to which a cultural heritage site/artefact belongs
kulturminneDateringGruppe KulturminneDateringGruppe culturalHeritageDatingGroup the age of the cultural heritage site/artefact
kulturminneEnkeltminneArt KulturminneEnkeltminneArt
kulturminneOpprinneligFunksjon KulturminneFunksjon culturalHeritageArtefactOriginalFunction the original main function of the cultural artefact
kulturminneSynlig Boolean culturalHeritageVisible information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible
kulturminneNåværendeFunksjon KulturminneFunksjon culturalHeritageArtefactCurrentFunction current or most recently registered function
kulturminneHovedMateriale KulturminneHovedMateriale culturalHeritageArtefactMainMaterial the main material used in the making of the cultural artefact
tilleggsvern TilleggsVern preservation legal basis for restrictions related to an object
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber

Vis KulturminneEnkeltminneFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Vern 1 ..1
KulturminneKategori 1 ..1
KulturminneDateringGruppe 1 ..1
KulturminneEnkeltminneArt 1 ..1
KulturminneFunksjon 0 ..1
Boolean 0 ..1
KulturminneFunksjon 0 ..1
KulturminneHovedMateriale 0 ..1
TilleggsVern 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kulturminneEnkeltminneGrense KulturminneEnkeltminneGrense 0..* KulturminneEnkeltminneFlate
arv subtype KulturminneEnkeltminneFlate supertype Fellesegenskaper