UtlosningOmr

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
SkredAktsomhetFellesegenskaper
skredType hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren Skredtype (kodeliste) 1..1
skredfareVurdering grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGIs geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. SkredfareVurdering (kodeliste) 0..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon Målemetode (kodeliste) 0..1
NVEFellesegenskaper
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SKREDTYPE Skredtype (kodeliste) 2 1..1
SKREDFAREVURD SkredfareVurdering (kodeliste) 1 0..1
TEMAKVAL TemaKvalitet (kodeliste) 14 0..1
MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 2 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Flate 1..1
Name Type English Description
skredType Skredtype (kodeliste)
skredfareVurdering SkredfareVurdering (kodeliste) rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings, geothecnical conditions, climate and other landslide related information
temaKvalitet TemaKvalitet (kodeliste)
målemetode Målemetode (kodeliste) method on which registration of position is based
førsteDigitaliseringsdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate

Vis UtlosningOmr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon geolAvgrLinje GeolAvgrLinje 0..* UtlosningOmr
arv subtype UtlosningOmr supertype SkredAktsomhetFellesegenskaper