Nødhavn

objekttype

Kystverket Gyldig

Vedtatte og foreslåtte nødhavner som inngår i Kystverkets beredskapsplan. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning, og skal være en del av Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. Nødhavnkategorier: Nødhavner er skilt i tre kategorier. Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip av den størrelse som trafikkerer Narvik). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området.Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalisering Nødhavnens geografiske representasjon Punkt 1..1
navn Navn på havn CharacterString 1..1
nødhavnnummer Identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av nødhavner. Integer 1..1
forvaltningsstatus Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder) Forvaltningsstatus (kodeliste) 1..1
kategori Kategorisering 1-3 av nødhavn NødhavnKategori (kodeliste) 1..1
iua Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning IUAnavn (kodeliste) 0..1
kyvRegion Tilhørende kystverksregion KystverksRegion (kodeliste) 1..1
fylke offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
NødhavnSupertype
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 0..1
uuid Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang CharacterString 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
lenkeFaktaark referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 50 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
KOMM Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
Kopidata (datatype) 0..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 0..1
UUID CharacterString 36 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LENKE_FAKTAARK CharacterString 200 0..1
Punkt 1..1
NAVN CharacterString 100 1..1
NØDHAVNNUMMER Integer 8 1..1
FORVALTNINGSSTATUS Forvaltningsstatus 10 1..1
KATEGORI NødhavnKategori 3 1..1
IUA IUAnavn 50 0..1
KYV_REGION KystverksRegion 20 1..1
FYLKE Fylkesnummer 2 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kommune Kommunenummer (kodeliste)
kopidata Kopidata (datatype)
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
uuid CharacterString
informasjon CharacterString
lenkeFaktaark CharacterString
lokalisering Punkt
navn CharacterString
nødhavnnummer Integer
forvaltningsstatus Forvaltningsstatus
kategori NødhavnKategori
iua IUAnavn
kyvRegion KystverksRegion
fylke Fylkesnummer

Vis Nødhavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Forvaltningsstatus 1 ..1
NødhavnKategori 1 ..1
IUAnavn 0 ..1
KystverksRegion 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Nødhavn supertype NødhavnSupertype