Kopidata KOPIDATA

datatype

Kystverket Gyldig

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
KOPIDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
originalDatavert CharacterString
kopidato DateTime

Vis Kopidata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
DateTime 0 ..1