Høydebegrensning 591 HØYDEBEGRENSNING

objekttype

Kartverket Gyldig

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
skiltaHøyde Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder Enhet: Meter Real 0..1
typeHinder Angir hvilken type hinder det er tale om TypeHinder (kodeliste) 1..1
beregnetHøyde Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter Real 0..1
navn Gir navn tilknyttet høydebegrensning CharacterString 0..1
merknad Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid CharacterString 0..1
bredde Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter Real 0..1
hMinHøyreKant Angir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter Real 0..1
hMinMidt Angir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen. Enhet: Meter Real 0..1
hMinVenstreKant Angir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter Real 0..1
målemetode Angir målemetode som er brukt for å måle høyder MålemetodeHøydebegrensning (kodeliste) 0..1
måledato Angir dato når innmåling er gjort Date 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning (datatype) 1..*
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SKILTAHØYDE Real 3 0..1
TYPEHINDER TypeHinder 50 1..1
BEREGNETHØYDE Real 5 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
MERKNAD CharacterString 50 0..1
BREDDE Real 5 0..1
HMINHØYREKANT Real 5 0..1
HMINMIDT Real 5 0..1
HMINVENSTREKANT Real 5 0..1
MÅLEMETODEHØYDEBEGRENSNING MålemetodeHøydebegrensning 20 0..1
MÅLEDATO Date 0..1
PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
SENTERLINJE Kurve 0..1
LRSTREKNING LineærPosisjonStrekning 1..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
skiltaHøyde Real 5277
typeHinder TypeHinder 5270
beregnetHøyde Real 10247
navn CharacterString 5778
merknad CharacterString 5285
bredde Real 3846
hMinHøyreKant Real 3868
hMinMidt Real 3869
hMinVenstreKant Real 3870
målemetode MålemetodeHøydebegrensning 9490
måledato Date 9489
prosjektreferanse CharacterString 11149
senterlinje Kurve 6924
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Høydebegrensning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5277 Skilta høyde Real 0 ..1
5270 Type hinder TypeHinder 1 ..1
10247 Beregnet høyde Real 0 ..1
5778 Navn CharacterString 0 ..1
5285 Merknad CharacterString 0 ..1
3846 Bredde Real 0 ..1
3868 H-min, høyre kant Real 0 ..1
3869 H-min, midt Real 0 ..1
3870 H-min, venstre kant Real 0 ..1
9490 Målemetode MålemetodeHøydebegrensning 0 ..1
9489 Måledato Date 0 ..1
11149 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
6924 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Høydebegrensning supertype SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0