Bygning

objekttype

Kartverket Utkast

Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en "bygningsendring" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
representasjonspunkt Representasjonspunkt for bygningen. Punktet angis med geometritypen Punkt definert i SOSI Skal plasseres innenfor bygningens omriss. Punkt registreres også uten at en har omrisset, men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot bygningens omriss. Punkt 1..1
bygningstype Bygningstype sier hva bygningen er brukt til BygningstypeKode (kodeliste) 1..1
Bygg
bygningsnummer En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk. Integer 1..1
bygningsstatus Viser bygningens nåværende status. Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del. BygningsstatusKode (kodeliste) 1..1
sefrakIdent sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer SefrakIdent (datatype) 0..*
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste CharacterString 1..1
- registreringskretsnummer Registreringskretsnummer er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. Tilsvarer gamle kirkekretser. Må være større enn 0. Integer 1..1
- huslopenummer Løpenummer innen kretsnummer. Er entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer. Integer 1..1
harKulturminne angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikke. Boolean 1..1
harSefrakminne angir om bygget er registrert i SEFRAK registeret. SEFRAK inneholder bygninger bygd før 1900 eventuelt 1945 i deler av Nord-Norge. Boolean 1..1
naringsgruppe Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget. Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis næringsgruppe bolig. NaringsgruppeKode (kodeliste) 0..1
opprinnelse angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert. OpprinnelsesKode (kodeliste) 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn Navn (norsk) på en kommune CharacterString 1..1
SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BYGGNR Integer 9 1..1
BYGGSTAT BygningsstatusKode (kodeliste) 2 1..1
SefrakIdent (datatype) 0..*
- LOKALID CharacterString 100 1..*
- SEFRAKKOMMUNE CharacterString 4 1..*
- REGISTRERINGSKRETSNUMMER Integer 1..*
- HUSLØPENUMMER Integer 1..*
HARKULTURMINNE Boolean 1..1
HARSEFRAKMINNE Boolean 1..1
NÆRINGSGRUPPE NaringsgruppeKode (kodeliste) 1 0..1
OPPRINNELSE OpprinnelsesKode (kodeliste) 0..1
Kommunenummer (kodeliste) 1..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
STED_VERIF Boolean 1..1
Punkt Punkt 1..1
BYGGTYP_NBR BygningstypeKode 3 1..1
Name Type English Description
bygningsnummer Integer
bygningsstatus BygningsstatusKode (kodeliste)
sefrakIdent SefrakIdent (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- sefrakKommune CharacterString
- registreringskretsnummer Integer
- huslopenummer Integer
harKulturminne Boolean
harSefrakminne Boolean
naringsgruppe NaringsgruppeKode (kodeliste)
opprinnelse OpprinnelsesKode (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste)
kommunenavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
stedfestingVerifisert Boolean
representasjonspunkt Punkt
bygningstype BygningstypeKode

Vis Bygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
BygningstypeKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon bygningsendring Bygningsendring 0..* bygning Bygning 1
arv subtype Bygning supertype Bygg