BygningstypeKode TypeOfBuilding BYGGTYP_NBR

kodeliste

Kartverket Utkast

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Enebolig Enebolig; frittliggende bygning med kun en boligenhet 111
Enebolig m/hybel/sokkelleil. Enebolig m/hybel/sokkelleil.; enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSBs krav til hybel 112
Våningshus Våningshus; enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol 113
Tomannsbolig, vertikal Del av tomannsbolig-vertikal; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 121
Tomannsbolig; horisontaldelt Tomannsbolig; horisontaldelt; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 122
Del av våningh.tomannsb/vert Del av våningh.tomannsb/vert.; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 123
Våningsh. tomannsb./horisont. Våningsh. tomannsb./horisont.; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 124
Rekkehus Del av rekkeh. m/3-4 boliger; del av rekkekhus med 3-4 boliger 131
Kjede/atriumhus Del av kjede/atr.h innt.4 bol.; del av kjede-, atriumshus med inntil 4 boliger 133
Terrassehus Terrassehus; større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget 135
Andre småhus med 3 boliger eller fl Andre småhus med 3-4 boliger; andre småhus med 3 boliger eller flere 136
Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer. Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer.; stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer) 141
Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj. Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj.; stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) 142
Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer; boligblokk på 5 etasjer eller mer 143
Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer; Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer 144
Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et; store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer 145
Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer) Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer); store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer) 146
Bo- og servicesenter Bo- og servicesenter; bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv 151
Studenthjem/studentboliger Studenthjem/studentboliger 152
Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap; annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er) 159
Fritidsbygg Fritidsbygg (hytter, sommerhus og lignende) 161
Helårsb.benyttes som fritidsb. Helårsb.benyttes som fritidsb.; helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig. 162
Våningh. benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb; våningshus som benyttes som fritidsbolig 163
Seterhus; sel; rorbu og lignende Seterhus; sel; rorbu og lignende; 171
Skogs- og utmarkskoie; gamme Skogs- og utmarkskoie; gamme; 172
Garasje ;uthus anneks til bolig Garasje ;uthus anneks til bolig; garasje, uthus , anneks knyttet til bolig 181
Garasje; uth. anneks til fritidb Garasje; uth. anneks til fritidb; garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig 182
Naust; båthus; sjøbu Naust; båthus; sjøbu; frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l 183
Boligbrakker Boligbrakker; 193
Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.) Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.); 199
Fabrikkbygning Fabrikkbygning; bygning for industriell serieproduksjon 211
Verkstedbygning Verkstedbygning; bygning for spesialproduksjon eller reparasjon 212
Bygning for renseanlegg Bygning for renseanlegg; bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon 214
Bygn. for vannfors. bla. pumpest Bygn. for vannfors. bla. pumpest; bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon 216
Annen industribygning Annen industribygning; annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 219
Lagerhall Lagerhall; 231
Kjøle- og fryselager Kjøle- og fryselager; 232
Annen lagerbygning Annen lagerbygning; 239
Hus for dyr/landbr.lager/silo Hus for dyr/landbr.lager/silo; hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke 241
Veksthus Veksthus; 243
Driftsb. fiske/fangst/oppdr Driftsb. fiske/fangst/oppdr; driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg 244
Naust/redskapshus for fiske Naust/redskapshus for fiske; naust / redskapshus for fiske 245
Annen fiskeri- og fangstbygn. Annen fiskeri- og fangstbygn.; 248
Annen landbruksbygning Annen landbruksbygning; 249
Kontor- og adm.bygning; rådhus Kontor- og adm.bygning; rådhus; kontor- og administrasjonsbygning , rådhus. 311
Bankbygning; posthus Bankbygning; posthus; 312
Mediabygning Radio og TV-hus; 313
Annen kontorbygning Annen kontorbygning; 319
Kjøpesenter; varehus Kjøpesenter; varehus; bygning som inneholder flere forskjellige butikker 321
Butikk/forretningsbygning Butikk/forretningsbygning; 322
Bensinstasjon Bensinstasjon; 323
Annen forretningsbygning Annen forretningsbygning; 329
Messe- og kongressbygning Messe- og kongressbygning; messe- og kongressbygning. Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser 330
Annen garasje-/hangarbygning Annen garasje-/hangarbygning; 439
Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn; ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 411
Jernbane- og T-banestasjon Jernbane- og T-banestasjon; 412
Trafikktilsynsbygning Biltilsynsbygning; 441
Annen veg- og trafikktilsynsbygning Annen veg- og trafikktilsynsbygning 449
Godsterminal Godsterminal; 415
Hotellbygning Hotellbygning; større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven. 511
Postterminal Postterminal; 416
Annen eksp. og terminalbygning Annen eksp. og terminalbygning; 419
Motellbygning Motellbygning; egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. 512
Annen hotellbygning Annen hotellbygning; annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 519
Hospits; pensjonat Hospits; pensjonat; rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år. 521
Parkeringshus Parkeringshus; 431
Vandre-feriehjem Vandre-feriehjem;turisthytte; rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. 522
Appartement Appartement; bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. 523
Camping- /utleiehytte Camping- /utleiehytte; enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv 524
Annen bygning for overnatting Annen bygning for overnatting; andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 529
Restaurantbygning; kafébygning Restaurantbygning; kafébygning; Restaurantbygning eller kafébygning. 531
Sentralkjøkken; kantinebygning Sentralkjøkken; kantinebygning; bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv. 532
Gatekjøkken; kioskbygning Gatekjøkken; kioskbygning; gatekjøkken, kioskbygning 533
Annen restaurantbygning Annen restaurantbygning; andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 539
Lekepark Lekepark; sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke. 611
Barnehage Barnehage; sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven 612
Barneskole Barneskole; skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år. 613
Ungdomsskole Ungdomsskole; skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år. 614
Kombinert barne- og ungdomsskole Kombinert barne- og ungdomsskole; skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år. 615
Videregående skole Videregående skole; skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole 616
Annen skolebygning Annen skolebygning; andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 619
Univ./høgskole m/auditor.leses Univ./høgskole m/auditor.leses; universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv. 621
Labratoriebygning Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter). 623
Annen universitet/høgskolebygn Annen universitet/høgskolebygn; 629
Museum; kunstgalleri Museum; kunstgalleri; bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av kunst (kunstgalleri) 641
Bibliotek; mediatek Bibliotek; mediatek; bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning. 642
Zoologisk/botanisk hage (byg.) Zoologisk/botanisk hage (byg.); bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark. 643
Annen museum/biblioteksbygning Annen museum/biblioteksbygning; bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 649
Idrettshall Idrettshall; bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. 651
Ishall Ishall; bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. 652
Svømmehall Svømmehall; bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser. 653
Tribune og idrettsgarderobe Tribune og idrettsgarderobe; innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg (tribune) eller bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg (idrettsgarderobe) 654
Helsestudio Helsestudio; kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. 655
Annen idrettsbygning Annen idrettsbygning; andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 659
Kino/teater/opera/konsertbygn Kino/teater/opera/konsertbygn; bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter. 661
Samfunnshus; grendehus Samfunnshus; grendehus; sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster. 662
Diskotek ungdomsklubb Diskotek; bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis. 663
Annet kulturhus Annet kulturhus; andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 669
Kirke; kapell Kirke; kapell; kristent gudshus 671
Bedehus; menighetshus Bedehus; menighetshus; kristent forsamlingshus 672
Kremat.; gravkapell; bårehus Kremat.; gravkapell; bårehus; bygning for likbrenning (krematorium) eller bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon (gravkapell og bårehus). 673
Synagoge; moske Synagoge; moske; jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk gudshus (moské) 674
Kloster Kloster; bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel. 675
Annen bygn. for religiøs akt. Annen bygn. for religiøs akt.; bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 679
Sykehus Annet sykehus; private sykehus eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). Merknad: Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a. 719
Sykehjem Sykehjem; 721
Bo- og behandlingssenter; aldershjem Bo- og behandlingssenter; aldershjem; institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud. 722
Rehabiliter.institusjon.kurbad Rehabiliter.institusjon.kurbad; institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling 723
Annet sykehjem Annet sykehjem; annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 729
Klinikk; legekontor/legesenter Klinikk; legekontor/legesenter; klinikk, legekontor/-senter/-vakt. 731
Helse-/sosialsent. helsestasj. Helse-/sosialsent. helsestasj.; senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc. 732
Annen primærhelsebygning Annen primærhelsebygning; annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 739
Politistasjon Politistasjon; 821
Brannstasjon; ambulansestasjon Brannstasjon; ambulansestasjon; 822
Fyrstasjon; losstasjon Fyrstasjon; losstasjon; 823
Monument Monument; konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning 830
Offentlig toalett Offentlig toalett; 840
Ukjent bygningstype Ukjent eller skjermet bygningstype. Bygningen er registrert i matrikkelen, men bygningstype er ikke tilgjengelig. 999
Verdi Navn Beskrivelse
111 Enebolig Enebolig; frittliggende bygning med kun en boligenhet
112 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Enebolig m/hybel/sokkelleil.; enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSBs krav til hybel
113 Våningshus Våningshus; enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol
121 Tomannsbolig, vertikal Del av tomannsbolig-vertikal; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk
122 Tomannsbolig; horisontaldelt Tomannsbolig; horisontaldelt; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk
Del av våningh.tomannsb/vert Del av våningh.tomannsb/vert.; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk
124 Våningsh. tomannsb./horisont. Våningsh. tomannsb./horisont.; bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk
131 Rekkehus Del av rekkeh. m/3-4 boliger; del av rekkekhus med 3-4 boliger
133 Kjede/atriumhus Del av kjede/atr.h innt.4 bol.; del av kjede-, atriumshus med inntil 4 boliger
135 Terrassehus Terrassehus; større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget
136 Andre småhus med 3 boliger eller fl Andre småhus med 3-4 boliger; andre småhus med 3 boliger eller flere
141 Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer. Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer.; stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
142 Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj. Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj.; stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
143 Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer; boligblokk på 5 etasjer eller mer
144 Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer; Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
145 Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et; store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
146 Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer) Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5 boliger eller mer); store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
151 Bo- og servicesenter Bo- og servicesenter; bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv
152 Studenthjem/studentboliger Studenthjem/studentboliger
159 Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap; annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)
161 Fritidsbygg Fritidsbygg (hytter, sommerhus og lignende)
162 Helårsb.benyttes som fritidsb. Helårsb.benyttes som fritidsb.; helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.
163 Våningh. benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb; våningshus som benyttes som fritidsbolig
171 Seterhus; sel; rorbu og lignende Seterhus; sel; rorbu og lignende;
172 Skogs- og utmarkskoie; gamme Skogs- og utmarkskoie; gamme;
181 Garasje ;uthus anneks til bolig Garasje ;uthus anneks til bolig; garasje, uthus , anneks knyttet til bolig
182 Garasje; uth. anneks til fritidb Garasje; uth. anneks til fritidb; garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig
183 Naust; båthus; sjøbu Naust; båthus; sjøbu; frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l
193 Boligbrakker Boligbrakker;
199 Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.) Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.);
211 Fabrikkbygning Fabrikkbygning; bygning for industriell serieproduksjon
212 Verkstedbygning Verkstedbygning; bygning for spesialproduksjon eller reparasjon
214 Bygning for renseanlegg Bygning for renseanlegg; bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
216 Bygn. for vannfors. bla. pumpest Bygn. for vannfors. bla. pumpest; bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon
219 Annen industribygning Annen industribygning; annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
231 Lagerhall Lagerhall;
232 Kjøle- og fryselager Kjøle- og fryselager;
239 Annen lagerbygning Annen lagerbygning;
241 Hus for dyr/landbr.lager/silo Hus for dyr/landbr.lager/silo; hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke
243 Veksthus Veksthus;
244 Driftsb. fiske/fangst/oppdr Driftsb. fiske/fangst/oppdr; driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
245 Naust/redskapshus for fiske Naust/redskapshus for fiske; naust / redskapshus for fiske
248 Annen fiskeri- og fangstbygn. Annen fiskeri- og fangstbygn.;
249 Annen landbruksbygning Annen landbruksbygning;
311 Kontor- og adm.bygning; rådhus Kontor- og adm.bygning; rådhus; kontor- og administrasjonsbygning , rådhus.
312 Bankbygning; posthus Bankbygning; posthus;
313 Mediabygning Radio og TV-hus;
319 Annen kontorbygning Annen kontorbygning;
321 Kjøpesenter; varehus Kjøpesenter; varehus; bygning som inneholder flere forskjellige butikker
322 Butikk/forretningsbygning Butikk/forretningsbygning;
323 Bensinstasjon Bensinstasjon;
329 Annen forretningsbygning Annen forretningsbygning;
330 Messe- og kongressbygning Messe- og kongressbygning; messe- og kongressbygning. Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser
439 Annen garasje-/hangarbygning Annen garasje-/hangarbygning;
411 Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn; ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
412 Jernbane- og T-banestasjon Jernbane- og T-banestasjon;
441 Trafikktilsynsbygning Biltilsynsbygning;
Annen veg- og trafikktilsynsbygning Annen veg- og trafikktilsynsbygning
415 Godsterminal Godsterminal;
511 Hotellbygning Hotellbygning; større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.
416 Postterminal Postterminal;
419 Annen eksp. og terminalbygning Annen eksp. og terminalbygning;
512 Motellbygning Motellbygning; egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre.
519 Annen hotellbygning Annen hotellbygning; annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
521 Hospits; pensjonat Hospits; pensjonat; rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år.
431 Parkeringshus Parkeringshus;
522 Vandre-feriehjem Vandre-feriehjem;turisthytte; rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening.
523 Appartement Appartement; bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis.
524 Camping- /utleiehytte Camping- /utleiehytte; enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv
529 Annen bygning for overnatting Annen bygning for overnatting; andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
531 Restaurantbygning; kafébygning Restaurantbygning; kafébygning; Restaurantbygning eller kafébygning.
532 Sentralkjøkken; kantinebygning Sentralkjøkken; kantinebygning; bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.
533 Gatekjøkken; kioskbygning Gatekjøkken; kioskbygning; gatekjøkken, kioskbygning
539 Annen restaurantbygning Annen restaurantbygning; andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
611 Lekepark Lekepark; sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke.
612 Barnehage Barnehage; sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
613 Barneskole Barneskole; skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
614 Ungdomsskole Ungdomsskole; skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.
615 Kombinert barne- og ungdomsskole Kombinert barne- og ungdomsskole; skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.
616 Videregående skole Videregående skole; skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole
619 Annen skolebygning Annen skolebygning; andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
621 Univ./høgskole m/auditor.leses Univ./høgskole m/auditor.leses; universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.
Labratoriebygning Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).
629 Annen universitet/høgskolebygn Annen universitet/høgskolebygn;
641 Museum; kunstgalleri Museum; kunstgalleri; bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av kunst (kunstgalleri)
642 Bibliotek; mediatek Bibliotek; mediatek; bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
643 Zoologisk/botanisk hage (byg.) Zoologisk/botanisk hage (byg.); bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.
649 Annen museum/biblioteksbygning Annen museum/biblioteksbygning; bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
651 Idrettshall Idrettshall; bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
652 Ishall Ishall; bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
653 Svømmehall Svømmehall; bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.
654 Tribune og idrettsgarderobe Tribune og idrettsgarderobe; innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg (tribune) eller bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg (idrettsgarderobe)
655 Helsestudio Helsestudio; kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig.
659 Annen idrettsbygning Annen idrettsbygning; andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
661 Kino/teater/opera/konsertbygn Kino/teater/opera/konsertbygn; bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.
662 Samfunnshus; grendehus Samfunnshus; grendehus; sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.
663 Diskotek ungdomsklubb Diskotek; bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
669 Annet kulturhus Annet kulturhus; andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
671 Kirke; kapell Kirke; kapell; kristent gudshus
672 Bedehus; menighetshus Bedehus; menighetshus; kristent forsamlingshus
673 Kremat.; gravkapell; bårehus Kremat.; gravkapell; bårehus; bygning for likbrenning (krematorium) eller bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon (gravkapell og bårehus).
674 Synagoge; moske Synagoge; moske; jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk gudshus (moské)
675 Kloster Kloster; bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.
679 Annen bygn. for religiøs akt. Annen bygn. for religiøs akt.; bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
719 Sykehus Annet sykehus; private sykehus eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). Merknad: Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.
721 Sykehjem Sykehjem;
722 Bo- og behandlingssenter; aldershjem Bo- og behandlingssenter; aldershjem; institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
723 Rehabiliter.institusjon.kurbad Rehabiliter.institusjon.kurbad; institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling
729 Annet sykehjem Annet sykehjem; annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
731 Klinikk; legekontor/legesenter Klinikk; legekontor/legesenter; klinikk, legekontor/-senter/-vakt.
732 Helse-/sosialsent. helsestasj. Helse-/sosialsent. helsestasj.; senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.
739 Annen primærhelsebygning Annen primærhelsebygning; annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
821 Politistasjon Politistasjon;
822 Brannstasjon; ambulansestasjon Brannstasjon; ambulansestasjon;
823 Fyrstasjon; losstasjon Fyrstasjon; losstasjon;
830 Monument Monument; konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning
840 Offentlig toalett Offentlig toalett;
Ukjent bygningstype Ukjent eller skjermet bygningstype. Bygningen er registrert i matrikkelen, men bygningstype er ikke tilgjengelig.
Name Type Description Code value
Single family house <undefined> Single family house
Single family house with separate lodging /basement flat <undefined> Single family house with separate lodging /basement flat
Farmhouse <undefined> Farmhouse
Part of semi-detached duplex <undefined> Part of semi-detached duplex
Duplex; split horizontally <undefined> Duplex; split horizontally
Del av våningh.tomannsb/vert
Farmh. duplex/horizont. <undefined> Farmh. duplex/horizont.
Rekkehus <undefined>
Kjede/atriumhus <undefined>
Terrace house <undefined> Terrace house
Other small houses with 3-4 residences <undefined> Other small houses with 3-4 residences
Large detached 2-storey house <undefined> Large detached 2-storey house
Large detached residential building of 3 and 4 storeys <undefined> Large detached residential building of 3 and 4 storeys
Large detached 5-storey+ house <undefined> Large detached 5-storey+ house
Large adjoining residential building of 2 storeys <undefined> Large adjoining residential building of 2 storeys
Large adjoining residential building of 3 and 4 storeys <undefined> Large adjoining residential building of 3 and 4 storeys
Large adjoining residential building of 5 -> storeys (5 residences or more) <undefined> Large adjoining residential building of 5 -> storeys (5 residences or more)
Living and service centre <undefined> Living and service centre
Student hostels/student homes <undefined> Student hostels/student homes
Annen bygning for bofellesskap <undefined>
Fritidsbygg <undefined>
Helårsb.benyttes som fritidsb. <undefined>
Våningh. benyttes som fritidsb <undefined>
mountain farm building; mountain farm building; fisherman's hut, etc. <undefined> mountain farm building; mountain farm building; fisherman's hut, etc.
Forest hut and outlying hut; turf hut <undefined> Forest hut and outlying hut; turf hut
Garage; outbuilding, residential annex <undefined> Garage; outbuilding, residential annex
Garage; outbuilding annex to holiday home <undefined> Garage; outbuilding annex to holiday home
Boat-house; boat-house; wharfside shed <undefined> Boat-house; boat-house; wharfside shed
Workmen's barracks/huts <undefined> Workmen's barracks/huts
Other residential building (Ex. secondary residence for reindeer keepers.) <undefined> Other residential building (Ex. secondary residence for reindeer keepers.)
Factory building <undefined> Factory building
Workshop building <undefined> Workshop building
Building for treatment plant <undefined> Building for treatment plant
Building for water supply, pump station, etc. <undefined> Building for water supply, pump station, etc.
Annen industribygning <undefined>
Storage halls <undefined> Storage halls
Cold storage and freezer <undefined> Cold storage and freezer
Annen lagerbygning <undefined>
Building for animals/agricultural warehouse/silo <undefined> Building for animals/agricultural warehouse/silo
Green house <undefined> Green house
Works bldg. fishing/hunting/breeding <undefined> Works bldg. fishing/hunting/breeding
Boat-house /tool house for fishing <undefined> Boat-house /tool house for fishing
Other fishery and hunting building. <undefined> Other fishery and hunting building.
Other agricultural building <undefined> Other agricultural building
Office- and adm.building; Town hall <undefined> Office- and adm.building; Town hall
Bank building; Post office <undefined> Bank building; Post office
Radio and TV building <undefined> Radio and TV building
Annen kontorbygning <undefined>
Shopping centre; department store <undefined> Shopping centre; department store
Shop/business building <undefined> Shop/business building
Petrol station <undefined> Petrol station
Annen forretningsbygning <undefined>
Exhibition and congress building <undefined> Exhibition and congress building
Annen garasje-/hangarbygning <undefined>
Airport/term.bldg, control tower <undefined> Airport/term.bldg, control tower
Railway station and subway station <undefined> Railway station and subway station
Car inspection building <undefined> Car inspection building
Annen veg- og trafikktilsynsbygning <undefined>
Freight terminal <undefined> Freight terminal
Hotel (building??) <undefined> Hotel (building??)
Mail terminal <undefined> Mail terminal
Annen eksp. og terminalbygning <undefined>
Motel (building) <undefined> Motel (building)
Annen hotellbygning <undefined>
Hostel; boarding house, pension <undefined> Hostel; boarding house, pension
Parking house <undefined> Parking house
Youth hostel, holiday home; tourist cabin <undefined> Youth hostel, holiday home; tourist cabin
Apartment <undefined> Apartment
Camping cabin/rental cabin <undefined> Camping cabin/rental cabin
Annen bygning for overnatting <undefined>
Restaurant building Café building <undefined> Restaurant building Café building
Central kitchen Canteen building <undefined> Central kitchen Canteen building
Snack bar Kiosk building/newsstand <undefined> Snack bar Kiosk building/newsstand
Annen restaurantbygning <undefined>
Play park <undefined> Play park
Kindergarten <undefined> Kindergarten
Primary school <undefined> Primary school
Lower secondary school <undefined> Lower secondary school
Combined primary and lower secondary school <undefined> Combined primary and lower secondary school
Upper secondary school <undefined> Upper secondary school
Annen skolebygning <undefined>
Univ./college w/auditor.reading room <undefined> Univ./college w/auditor.reading room
Labratoriebygning <undefined>
Annen universitet/høgskolebygn <undefined>
Museum; art gallery <undefined> Museum; art gallery
Library; mediatheque <undefined> Library; mediatheque
Zoo/botanical gardens (building) <undefined> Zoo/botanical gardens (building)
Annen museum/biblioteksbygning <undefined>
Sports hall <undefined> Sports hall
Ice skating hall <undefined> Ice skating hall
Indoor swimming pool <undefined> Indoor swimming pool
Stands and sports dressing room <undefined> Stands and sports dressing room
Fitness centre <undefined> Fitness centre
Annen idrettsbygning <undefined>
Cinema/theatre/opera/concert building <undefined> Cinema/theatre/opera/concert building
Community centre; Community house <undefined> Community centre; Community house
Discotheque <undefined> Discotheque
Annet kulturhus <undefined>
Church; chapel <undefined> Church; chapel
Chapel/bethel; parish hall <undefined> Chapel/bethel; parish hall
Cremat.; burial chapel; bier house <undefined> Cremat.; burial chapel; bier house
Synagogue; mosque <undefined> Synagogue; mosque
Monastery/Convent <undefined> Monastery/Convent
Annen bygn. for religiøs akt. <undefined>
Sykehus <undefined>
Nursing home <undefined> Nursing home
Residence and treatment centre; retirement home <undefined> Residence and treatment centre; retirement home
Rehab. institution, spa <undefined> Rehab. institution, spa
Annet sykehjem <undefined>
Clinic; medical office/medical centre <undefined> Clinic; medical office/medical centre
Health centre/social service centre, maternal and child health centre <undefined> Health centre/social service centre, maternal and child health centre
Annen primærhelsebygning <undefined>
Police station <undefined> Police station
Fire station; ambulance station <undefined> Fire station; ambulance station
Lighthouse station; pilot station <undefined> Lighthouse station; pilot station
Monument <undefined> Monument
Public toilet <undefined> Public toilet
Ukjent bygningstype <undefined>

Vis BygningstypeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1