Industrianlegg IndustrialInstallation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

landbasert anlegg for industriproduksjon
land-based installation for industrial production
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
navn navn på anlegg CharacterString 0..1
organisasjonsnummer Integer 0..1
bransje bransjekode fra NACE standarden CharacterString 0..1
utslipp mengde og type utslipp fra en kilde Utslipp (datatype) 0..*
- komponent kode for kjemisk stoff eller parameter Merknad: Kodene bør på sikt standardiseres, men det har ikke vært mulig innenfor SOSI-arbeidet. Data fra SFTs fagsystem vil inneholde standardiserte koder CharacterString 0..1
- utslippsmengde mengde og enhet for utslipp Utslippsmengde (datatype) 0..1
- utslippType angir om utslipp går til luft eller vann UtslippType (kodeliste) 0..1
tilknyttetKommunaltAvløp angir om utslipp til vann går til det kommunale avløpsnettet Boolean 0..1
rapporteringsår hvilket år de innrapporterte utslippene gjelder for Date 0..1
Forurensningskilde
resipient mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter Resipient (datatype) 0..1
- resipientnavn stedsnavn som brukes til å angi resipienten Merknad: Navn på fjord, innsjø ol. Navn (datatype) 0..1
- vassdragsnummer identifikasjon i henhold til NVEs REGINE inndeling av nedbørfelt CharacterString 0..1
- fjordId idenfikasjon fra Fjordkatalogen CharacterString 0..1
- vatnLøpenummer identifikasjon fra NVEs Innsjøregister CharacterString 0..1
- resipienttype type resipient ResipientType (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RESIPIENT Resipient (datatype) 0..1
- NAVN Navn (datatype) 0..1
- VASSDRAGSNR CharacterString 15 0..1
- FJORDID CharacterString 0..1
- VATNLNR CharacterString 6 0..1
- RESIPIENTTYPE ResipientType (kodeliste) 1 0..1
Punkt Punkt 1..1
NAVN CharacterString 60 0..1
ORGNR Integer 0..1
BRANSJE CharacterString 5 0..1
UTSLIPP Utslipp 0..*
AVLØP_TILKNYTNING Boolean 0..1
RAPPORTERINGSÅR Date 0..1
Name Type English Description
resipient Resipient (datatype)
- resipientnavn Navn (datatype) recipientName place name used to indicate the recipient Note: Name of fjord, lake, etc.
- vassdragsnummer CharacterString waterwayNumber identification according to the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s REGINE classification of drainage basin
- fjordId CharacterString fjordId identification from the Fjord catalogue
- vatnLøpenummer CharacterString lakeSerialNumber identification from the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s lake register
- resipienttype ResipientType (kodeliste) recipientType type of recipient
posisjon Punkt position location where the object exists
navn CharacterString
organisasjonsnummer Integer organisationNumber
bransje CharacterString sector sector code from the NACE standard
utslipp Utslipp discharge quantity and type of discharge from a source
tilknyttetKommunaltAvløp Boolean connectedToMunicipalSewer indicates whether the discharge to water goes into the municipal sewer system
rapporteringsår Date reportingYear what year the reported discharges apply to

Vis Industrianlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Utslipp 0 ..*
Boolean 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Industrianlegg supertype Forurensningskilde