Forurensningskilde PollutionSource

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
resipient mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter Resipient (datatype) 0..1
- resipientnavn stedsnavn som brukes til å angi resipienten Merknad: Navn på fjord, innsjø ol. Navn (datatype) 0..1
- vassdragsnummer identifikasjon i henhold til NVEs REGINE inndeling av nedbørfelt CharacterString 0..1
- fjordId idenfikasjon fra Fjordkatalogen CharacterString 0..1
- vatnLøpenummer identifikasjon fra NVEs Innsjøregister CharacterString 0..1
- resipienttype type resipient ResipientType (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RESIPIENT Resipient 0..1
Name Type English Description
resipient Resipient

Vis Forurensningskilde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Resipient 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Forurensningskilde 1 utslippspunkt Utslippspunkt 0..1
arv subtype Avløpsanlegg supertype Forurensningskilde
arv subtype Industrianlegg supertype Forurensningskilde