Utslipp DischargeEmission UTSLIPP

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

angir mengde og type utslipp fra en utslippskilde
indicates quantity and type of discharge/emission from a source
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
komponent kode for kjemisk stoff eller parameter Merknad: Kodene bør på sikt standardiseres, men det har ikke vært mulig innenfor SOSI-arbeidet. Data fra SFTs fagsystem vil inneholde standardiserte koder CharacterString 0..1
utslippsmengde mengde og enhet for utslipp Utslippsmengde (datatype) 0..1
- mengde mengde for utslipp Real 0..1
- måleenhet enhet for utslipp CharacterString 0..1
utslippType angir om utslipp går til luft eller vann UtslippType (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KOMPONENT CharacterString 10 0..1
Utslippsmengde 0..1
UTSLIPPTYPE UtslippType 0..1
Name Type English Description
komponent CharacterString component code for chemical substance or parameter Note: In the long term, the codes should be standardised, but this has not been possible within the scope of the SOSI work. Data from the Norwegian Pollution Control Authority (SFT)'s technical system will contain standardised codes
utslippsmengde Utslippsmengde
utslippType UtslippType dischargeEmissionType indicates whether a discharge to water or an emission to air

Vis Utslipp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Utslippsmengde 0 ..1
UtslippType 0 ..1