Resipient Recipient RESIPIENT

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter
recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
resipientnavn stedsnavn som brukes til å angi resipienten Merknad: Navn på fjord, innsjø ol. Navn (datatype) 0..1
vassdragsnummer identifikasjon i henhold til NVEs REGINE inndeling av nedbørfelt CharacterString 0..1
fjordId idenfikasjon fra Fjordkatalogen CharacterString 0..1
vatnLøpenummer identifikasjon fra NVEs Innsjøregister CharacterString 0..1
resipienttype type resipient ResipientType (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NAVN Navn 0..1
VASSDRAGSNR CharacterString 15 0..1
FJORDID CharacterString 0..1
VATNLNR CharacterString 6 0..1
RESIPIENTTYPE ResipientType 1 0..1
Name Type English Description
resipientnavn Navn recipientName place name used to indicate the recipient Note: Name of fjord, lake, etc.
vassdragsnummer CharacterString waterwayNumber identification according to the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s REGINE classification of drainage basin
fjordId CharacterString fjordId identification from the Fjord catalogue
vatnLøpenummer CharacterString lakeSerialNumber identification from the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s lake register
resipienttype ResipientType recipientType type of recipient

Vis Resipient i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Navn 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
ResipientType 0 ..1