UtløpsOmråde RunoutArea

objekttype

Forsvaret Gyldig

Areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses
Avalanche run-out zone area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
faresoneKategori I faresone 2 inngår terrenget som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred. FaresoneKategori (kodeliste) 1..1
FellesEgenskaperSkred
prosjektnummer prosjektnummer Integer 0..1
skredtype hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Skredtype (kodeliste) 1..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
PROSJEKTNUMMER Integer 8 0..1
SKREDTYPE Skredtype (kodeliste) 2 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Flate Flate 1..1
FARESONEKATEGORI FaresoneKategori 1 1..1
Name Type English Description
prosjektnummer Integer
skredtype Skredtype (kodeliste) avalancheLandslideType what type of avalanche/landslide masses there will be in connection with the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, boulders, soil and combinations of these
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
førsteDigitaliseringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
informasjon CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
faresoneKategori FaresoneKategori

Vis UtløpsOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
FaresoneKategori 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon skredOmrådeAvgrensning SkredOmrådeGrense 1..* UtløpsOmråde
arv subtype UtløpsOmråde supertype FellesEgenskaperSkred