Svingerestriksjon 573 SVINGERESTRIKSJON

objekttype

Kartverket Gyldig

Angir svingerestriksjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
merknad Kan gi permanent merknad. F.eks "høyresving forbudt" CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
svingeforbudFra angir hvilken lenke svingerestriksjonen gjelder fra. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting på referanselenkene LineærPosisjonPunkt (datatype) 1..1
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- posisjon posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Real 1..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
svingeforbudTil angir hvilken lenke svingerestriksjonen gjelder til. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting på referanselenkene LineærPosisjonPunkt (datatype) 1..1
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- posisjon posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Real 1..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
MERKNAD CharacterString 200 0..1
POSISJON Punkt 0..1
SVINGEFORBUDFRA LineærPosisjonPunkt 1..1
SVINGEFORBUDTIL LineærPosisjonPunkt 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
merknad CharacterString 5294
posisjon Punkt 8875
svingeforbudFra LineærPosisjonPunkt
svingeforbudTil LineærPosisjonPunkt

Vis Svingerestriksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5294 Merknad CharacterString 0 ..1
8875 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 1 ..1
LineærPosisjonPunkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Svingerestriksjon supertype SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
Navn Beskrivelse
Lineære posisjoner skal ha retning inv:count(self.svingeforbudFra.retning)=1 and count(self.svingeforbudTil.retning)=1