Søket gav 95 treff

Arealressurskart - AR50 produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av FKB-AR5 under tregrensa og tolking av satellittbilder over tregrensa. For klassifisering av treslag har det tillegg har det vært benyttet N50 skog uten registrert treslag der det ikke finnes AR5. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20220523


Dyrkbar jord produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at arealene vil tilfredsstille kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrket jord, og som tilfredsstiller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr, slik disse er klassifisert i AR5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dyrkbar jord

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20170315


Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20170315


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20210812


Reindrift - Avtaleområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift - Avtaleområde avgrenser områder hvor det i utgangspunktet ikke er reinbeiterettigheter, men hvor det er inngått avtale om reinbeite mellom grunneier og reindriftsutøver. Avtaleområder kan ligge både innenfor og utenfor det samiske reinbeiteområdet. Utenfor det samiske reinbeiteområdet er det krav om særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftsloven § 8. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Beitehage produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Beitehage Områder for reindrift som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Beitehage

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Ekspropriasjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – ekspropriasjonsområde avgrenser areal ekspropriert for bruk i reindriften. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Flyttlei produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Flyttlei. En flyttlei er der hvor reinen drives/ledes/føres eller trekker selv mellom årstidsbeitene, eller innad i et årstidsbeite. Også svømmelei inngår som flyttlei. Bredden på en flyttlei varierer ut i fra terreng og måten det flyttes på. Det kan være en aktiv driving av reinen, eller at reinen styres i ønsket retning, hvor reinen får beite seg gjennom et område. Enkelte steder er det utvidelser på flyttleia. Disse utvidelsene markerer beitelommer eller overnattingsbeiter hvor flokken hviler/beiter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Flyttlei

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Konsesjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konsesjonsområde angir områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt en særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8. Dette gjelder både samisk og ikke-samisk reindrift. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Oppsamlingsområde produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Oppsamlingsområde Et oppsamlingsområde er et område som har kvaliteter (godt beite, oversiktlig, naturlig avgrensning etc.) som gjør det enklere for reineiere å kunne utøve kontroll over flokken i et ønsket tidsrom. Reinen samles for å foreta kalvemerking, skilling, slakting eller flytting.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Oppsamlingsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Reinbeitedistrikt produktspesifikasjon

Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Det samiske reinbeiteområdet er delt inn i administrative enheter kalt reinbeiteområder og reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Konvensjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konvensjonsområde avgrenser svenske reineieres beiteområder i Norge i henhold til den norsk-svenske beitekonvensjonen. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Konvensjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20170315


Reindrift - Reinbeiteområde produktspesifikasjon

Datasettet avgrenser de seks reinbeiteområdene som tilsammen utgjør det samiske reinbeiteområdet. Retten til å utøve reindrift innenfor disse områdene er eksklusiv for den samiske befolkning. Denne samiske særretten gjelder ikke utenfor disse områdene, hvor det kreves særskilt tillatelse for å utøve reindrift på egne og leide arealer. Et reinbeiteområde utgjør en administrativ enhet for flere reinbeitedistrikt. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i reinbeiteområdene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeiteområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20170315


Reindrift - Reindriftsanlegg produktspesifikasjon

Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike typer gjerder og anlegg gir som er viktige for reindrifta.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reindriftsanlegg

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Restriksjonsområde produktspesifikasjon

områder og linjer som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold">områder og linjer som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20170315


Reindrift - Siidaområde produktspesifikasjon

Datasettet avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida er en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Det finnes sommersiidaer, vintersiidaer og helårssidaer. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida består av en eller flere siidaandeler, hvor hver siidaandel har en ansvarlig leder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20171115


Skogressurskart produktspesifikasjon

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20201105


Skogressurskart produktspesifikasjon

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20230217


Skogressurskart produktspesifikasjon

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20201105


Reindrift - Trekklei produktspesifikasjon

En trekklei er der hvor reinen trekker av seg selv, enkeltvis eller i flokk, mellom ulike områder hvor den beiter. -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Trekklei

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017