Reindrift - Konvensjonsområde

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20170315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet Reindrift – Konvensjonsområde avgrenser svenske reineieres beiteområder i Norge i henhold til den norsk-svenske beitekonvensjonen. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reinkonvensjonsomrade/20170315

Viser treff 1 - 13 av 13


ReindriftKonvensjonsområde objekttype

administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen -- Definition -- administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ReindriftKonvensjonsområdeGrense objekttype

avgrenser et reindriftkonvensjonsområde -- Definition -- demarcates a reindeer husbandry convention area


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based