Reindrift - Trekklei

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: En trekklei er der hvor reinen trekker av seg selv, enkeltvis eller i flokk, mellom ulike områder hvor den beiter. -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trekklei/20221017

Viser treff 1 - 14 av 14ReinTrekklei objekttype

En trekklei er der hvor reinen trekker av seg selv, enkeltvis eller i flokk, mellom ulike områder hvor den beiter. -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition - - how good the visibility of the mapped detail was during mapping


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid